Aðrar skrár

Til viðbótar við skrár vegna skila á staðgreiðslu og virðisaukaskatti getur framteljandi þurft að tilkynna sig inn á skrár vegna annarra gjalda eða skatta. Fyrir sum gjöld þarf ekki að tilkynna sig inn á sérstaka skrá, aðeins skila viðeigandi gögnum með skattframtali. Það á t.d. við um búnaðargjald, tryggingagjald og markaðsgjald.

Vörugjald

Sérhver vörugjaldsskyldur aðili skal tilkynna sig til vörugjaldsskrár ríkisskattstjóra.

Vörugjald leggst á gjaldskyldar vörur við innflutning eða innanlandsframleiðslu. Vörugjaldsskyldar vörur eru taldar upp með tollskrárnúmerum í viðauka við lög um vörugjald. Helstu vörutegundir sem bera vörugjald eru kaffi, te, sælgæti, kex, drykkjarvörur, sultur, súpur, grautar, ís, gúmmívörur, ýmis byggingarefni, bílahlutar, vinnuvélar, lyftur, teppi, lampar, ljósaskilti og heimilistæki. Ef vara er gjaldskyld við innflutning þá er framleiðsla, aðvinnsla og pökkun á sömu vöru hér á landi líka gjaldskyld. Sé aðili vörugjaldsskyldur á hann að tilkynna sig til vörugjaldsskrár, eins og fjallað var í kaflanum um tilkynningar- og skráningarskyldu.

Meginreglan um uppgjör innflytjenda á vörugjaldi er sú að þeir greiða vörugjald við tollafgreiðslu. Frá þessu eru tvær undantekningar; annars vegar ef aðili er á vörugjaldsskrá (þá skilar hann vörugjaldi eftir uppgjörstímabilum gjaldskyldra framleiðenda) og hins vegar ef aðili er með tollkrít (þá gerir hann upp vörugjald á gjalddaga tollkrítarinnar). Gjaldskyldir framleiðendur, þ.e.a.s. þeir sem framleiða, vinna að eða pakka gjaldskyldum vörum innanlands, greiða vörugjald af afhentum gjaldskyldum vörum á uppgjörstímabili á gjalddaga viðkomandi tímabils, en uppgjörstímabil eru tveggja mánaða, þ.e.a.s. janúar-febrúar, mars-apríl, maí-júní o.s.frv. og gjalddagi 28. dagur annars mánaðar eftir lok viðkomandi tímabils.

Tollstjóri sendir innflytjendum gíróseðla vegna vörugjalds af innflutningi, en skattyfirvöld senda áritaðar vörugjaldsskýrslur RSK 10.41 til þeirra sem eru gjaldskyldir innanlands.

Vörugjaldsskýrslur er einungis hægt að greiða hjá innheimtumönnum ríkissjóðs (sýslumönnum utan Reykjavíkur og Tollstjóranum í Reykjavík). Berist árituð skýrsla ekki þá er hægt að prenta skýrslueyðublað af vef ríkisskattstjóra RSK 10.41, sækja eyðublaðið til skattyfirvalda eða óska eftir því að fá það póstsent. Mikilvægt er að skila vörugjaldi á réttum tíma svo ekki komi til beitingar álags og dráttarvaxta. Einnig er mikilvægt að skila skýrslu (núllskýrslu) þótt rekstur liggi niðri tímabundið, því annars verður ríkisskattstjóri að áætla vörugjald.

Fjármagnstekjuskattur

Þeir sem skyldir eru til að halda eftir og skila staðgreiðslu skatts af vaxtatekjum þurfa að senda tilkynningu þar um til ríkisskattstjóra, sem halda skal skrá um skilaskylda aðila í fjármagnstekjuskatti.

Skylda til að skila staðgreiðslu skatts af vaxtatekjum hvílir á lánastofnunum, verðbréfafyrirtækjum, verðbréfamiðlurum, eignarleigufyrirtækjum og öðrum fjármálastofnunum, lögmönnum, löggiltum endurskoðendum og öðrum fjárvörsluaðilum sem hafa atvinnu af fjárvörslu, milligöngu eða innheimtu í verðbréfaviðskiptum eða annast innheimtu fyrir aðra. Sjá nánar um fjármagnstekjur

Ekki þarf að tilkynna félag inn á skrá vegna staðgreiðslu af arði þar sem skilaskyldan hvílir á öllum hlutafélögum og öðrum félögum með takmarkaðri ábyrgð félagsmanna. Stofn til staðgreiðslu af arði er sú fjárhæð sem félag greiðir eða úthlutar í arð.

Gistináttaskattur

Allir þeir sem selja gistináttaeiningar skulu ótilkvaddir senda ríkisskattstjóra tilkynningu um skattskylda starfsemi áður en hún hefst. Skráningin er rafræn og gerð á þjónustusíðunni skattur.is. Formið er að finna í  flipanum Samskipti, undir Allar umsóknir.

Við tilkynningu inn á stofnskrá gistináttaskatts skal skrá fjölda gistirýma sem í boði eru, sundurliðað eftir flokkum, svo sem fjölda húsa í útleigu eða fjölda herbergja í útleigu.

Við tilkynningu inn á stofnskrá skal gera grein fyrir hvenær gistináttaskattsskyld starfsemi hefst og tímabil starfseminnar innan ársins.

Orðsendingar

Þeir sem stunda atvinnurekstur og eru rétt skráðir hjá ríkisskattstjóra fá sendar orðsendingar í tölvupósti. Efni þeirra er einnig birt hér á vefnum. Dæmi um orðsendingar:

Launagreiðendur fá orðsendingar RSK 6.01. Þær hafa að geyma upplýsingar um skattkort og nýtingu persónuafsláttar, skattmat í staðgreiðslu, mat á hlunnindum, útfyllingu launamiða og ýmsa frádráttarliði.

Virðisaukaskattsskyldir aðilar fá orðsendingar RSK 11.14 um virðisaukaskatt. Þar er fjallað um lagabreytingar, skýrsluskil í tengslum við skattframtal og fleira.

Ítarefni

Annað

Bifreiðaskrá - Skattmat í staðgreiðslu - RSK 6.03

Leiðbeiningar og dæmi um skattframtali og einstök framtalseyðublöð - RSK 8.00

Reiknað endurgjald - Almennar skýringar og viðmiðunarreglur í staðgreiðslu - RSK 6.02

Virðisaukaskattur - leiðbeiningar og dæmi - RSK 11.19

Virðisaukaskattur - til minnis um ársskil - RSK 11.23

Til baka