Stuðningur úr ríkissjóði vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti

Stuðningur vegna greiðslu hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti var samþykktur á Alþingi 29. maí 2020 og lögin sem urðu nr. 50/2020 voru birt í A-deild Stjórnartíðinda 5. júní sama ár.

Sótt er um stuðning á þjónustusíðu viðkomandi félags eða eigin þjónustusíðu sjálfstætt starfandi einstaklings á skattur.is. Allir þeir sem hafa aðgang að þjónustusíðunni, þ.m.t. með veflykli, geta skráð forsendur sem umsókn byggist á en eingöngu prókúruhafi getur stofnað, skilað og undirritað umsókn um þennan stuðning.

Frumskilyrði

Þeir einstaklingar og lögaðilar sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi sem hófst fyrir 1. desember 2019 og bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi geta átt rétt á fjárstuðningi úr ríkissjóði vegna greiðslna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti. Forsenda er að launamönnum hafi verið sagt upp störfum vegna verulegrar fjárhagslegrar röskunar á atvinnurekstrinum og orsakir þess verða raktar beint eða óbeint til ráðstafana sem gripið hefur verið til, eða aðstæðna sem sköpuðust, vegna faraldurs kórónuveiru.

Ekki er hægt að sækja um stuðning vegna starfsmanna sem eru á sama tíma að nýta s.k. hlutabótaleið atvinnuleysistrygginga, enda er forsendan fyrir greiðslu slíkra bóta að ráðningarsamband haldist milli launamanns og launagreiðanda.

Stofnanir, byggðasamlög og fyrirtæki í eigu ríkis eða sveitarfélaga geta ekki sótt um stuðning. Fyrirtæki telst í eigu ríkis eða sveitarfélaga í þessu sambandi ef það er samanlagt í meiri hluta eigu slíkra aðila. Fyrirtæki sem þrjú sveitarfélög eiga hvert 20% hlut í telst þannig til dæmis í eigu sveitarfélaga þótt aðrir en ríki og sveitarfélög eigi þau 40% sem út af standa.

Atvinnurekstur

Atvinnurekstur er starfsemi sem rekin er í hagnaðarskyni og þar sem laun eru greidd skv. 1. tölul. 5. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda, nr. 45/1987, og er skráð á launagreiðendaskrá, svo og á virðisaukaskattsskrá þegar það á við.

Ótakmörkuð skattskylda

Ótakmörkuð skattskylda (almenn skattskylda) felur að meginreglu til í sér skyldu til að greiða tekjuskatt hér á landi af öllum skattskyldum tekjum einstaklings eða lögaðila hvar sem þeirra er aflað.

Nánari upplýsingar um ótakmarkaða og takmarkaða skattskyldu er hægt að sjá hér: Einstaklingar/Skattskylda og Atvinnurekstur/skattskylda.

Atvinnurekandi

Atvinnurekandi er einstaklingur eða lögaðili sem stundar atvinnurekstur og greiðir vegna þess reksturs starfsmönnum sínum laun á uppsagnarfresti í samræmi við ákvæði kjara- eða ráðningarsamnings.

Launamaður

Launamaður er hver sá sem vinnur launað starf í annarra þjónustu samkvæmt ráðningarsamningi. Hann fær þannig endurgjald fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð atvinnurekanda.

Ekki er hægt að sækja um stuðning vegna þeirra sem eiga að reikna sér endurgjald vegna starfa í eigin atvinnurekstri, hvort sem hann er stundaður í eigin nafni eða í gegnum félag.

Uppsagnardagur

Uppsagnardagur er sá dagur þegar uppsögn launamanns kemur til framkvæmda. Þetta er fyrsti dagur næsta mánaðar á eftir því að launamanni var tilkynnt um uppsögn.

Dæmi: Launamaður fær bréf 20. apríl um að honum sé sagt upp störfum frá og með 1. maí. Í þessu tilviki er uppsagnardagur 1. maí.

Tímaspönn stuðnings

Almenna reglan er að stuðningurinn nær til þeirra uppsagna sem hafa uppsagnardag frá og með 1. maí 2020 og til og með 1. október 2020 og mest í þrjá mánuði, en færri mánuði ef uppsagnarfrestur er styttri. Ekki er greitt fyrir fleiri mánuði þótt uppsagnarfrestur sé lengri en þrír mánuðir. Greiðslur geta tekið til launa frá og með maímánuði til og með desembermánuði 2020, en auk þess kann stuðningur vegna orlofgreiðslna að verða ákvarðaður síðar, ef orlofslaun eru greidd á árinu 2021. 

Frá þessari almennu reglu er þó sú undantekning að ef uppsögn launamanns tók gildi 1. apríl og uppsagnarfrestur var þrír mánuðir greiðist stuðningur í maí og júní. Eigi starfsmaður sem sagt var upp á þeim tíma fjögurra eða fleiri mánaða uppsagnarfrest greiðist stuðningur fyrir maí, júní og júlí.

Taki uppsögn gildi fyrr en 1. apríl fellur hún utan þessa úrræðis enda er litið svo á að skilyrðinu um að uppsögn sé til komin beint eða óbeint vegna faraldurs kórónuveiru sé ekki fullnægt.

Nánari skilyrði

Atvinnurekandi sem fellur undir grundvallar forsendur fyrir stuðningi úr ríkissjóði vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti þarf að uppfylla öll þau skilyrði sem talin eru upp hér á eftir.

Skilyrði nr. 1 - Vegna hvaða launamanna?

Hægt er að óska eftir stuðningi vegna greiðslu hluta launakostnaðar þeirra launamanna sem voru ráðnir til starfa hjá vinnuveitanda fyrir 1. maí 2020 og var sagt upp störfum vegna aðstæðna sem sköpuðust vegna faraldurs kórónuveiru. Launamaður má ekki vera að þiggja s.k. hlutabætur atvinnuleysistrygginga á sama tíma og sótt er um stuðningi vegna.

Ekki er hægt að sækja um stuðning vegna þeirra sem ber að reikna sér endurgjald vegna starfa í þágu eigin rekstrar, hvort sem hann er stundaður í eigin nafni eða í gegnum félag.

Skilyrði nr. 2 - Tekjufall milli ára

Meðaltal mánaðartekna atvinnurekanda frá 1. apríl 2020 og til uppsagnardags þarf að hafa lækkað um a.m.k. 75% í samanburði við eitt af eftirtöldu:

 1. meðaltal mánaðartekna sama tímabils árið áður,
 2. meðaltal mánaðartekna júní, júlí og ágúst árið áður,
 3. meðaltal mánaðartekna á tímabilinu frá 1. desember 2019 til 29. febrúar 2020 eða
 4. meðaltal mánaðartekna á tímabilinu 1. apríl 2019 til 31. mars 2020.

Heimilt er að nota eitthvert þessara viðmiða til að reikna tekjufallið. Athuga þarf að uppsagnardagur þarf ekki að vera sá sami hjá öllum launamönnum sama launagreiðanda. Þannig þarf tekjufallið ekki að vera sama hlutfall í öllum þeim tilvikum sem sótt er um vegna, enda er það reiknað frá 1. apríl til uppsagnardags hvers og eins launamanns.

Skatturinn velur hagstæðustu niðurstöðu og birtir hvaða leið var valin, þ.e. a, b, c eða d. 

Tekjur

Tekjur sem gera þarf grein fyrir eru allar skattskyldar tekjur atvinnurekanda að frátöldum hagnaði af sölu rekstrareigna. Þannig er átt við allar tekjur hverju nafni sem þær nefnast, þ.m.t. fjármagnstekjur og óreglulegar tekjur, að undanskildum söluhagnaði. Tekjum skal skipta á mánuði ársins eins og þær féllu til þ.m.t. leiðréttingar á tekjum í reitum 4390 og 4391. Ef misræmi kemur fram á heildartekjum samkvæmt sundurliðun í umsókn m.v. heildartekjur samkvæmt framtali, sem skýrist af öðrum leiðréttingum en áður nefndum leiðréttingum á tekjum í blönduðum leiðréttingarreitum 4390 og 4391 í RSK 1.04, skal fara með þær leiðréttingar í gegnum desembermánuð 2019 í umsókninni til að ná fram réttri afstemmingu.

Hafi skattframtali 2020 verið skilað er miðað við sundurliðanir á tekjum í tilteknum reitum í rekstrarframtali RSK 1.04 eða rekstrarskýrslum RSK 4.10 og RSK 4.11. 

RSK 1.04

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003.

           
1017 + Virðisaukaskattskyld sala 24% 3637  + Tekjur/gjöld af fjármálagerningum (ef pósitíft formerki)
1027 + Virðisaukaskattskyld sala 11%  3665 + Tekjufærsla vegna eftirgjafar skulda
1030 + Velta undanþ. virðisaukaskatti 3670 + Óreglulegar tekjur
1040 + Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti  3680 + Hlutdeild í rekstrarafkomu ósjálfstæðra skattaðila (ef pósitíft formerki)
1060  + Aðrar tekjur sbr. sundurliðun (t.d. söluhagnaður o.fl.)  4100  + Skattaleg leiðr. á hlutd.í rekstrarafk. ósjálfst. skattaðila (ef pósitíft formerki)
1070 + Leiðrétting rekstrartekna m.t.t. ársreiknings 4105 + Skattaleg leiðr. vegna arðs frá hlutadeildarfélagi
3610 + Vaxtatekjur 4399 + Tekjufærsla vegna erlends eignarhalds á lágskattasvæðum
3620 + Gengismunur peningalegra eigna og skulda (ef pósitíft formerki) 4150  - Óskattskyldar tekjur
3622 + Arður af innlendum hlutabréfum 4390 + Ýmsar leiðréttingar til hækkunar á tekjum
3624 + Arður af erlendum hlutabréfum 4391 - Ýmsar leiðréttingar til lækkunar á tekjum 

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagnaðar og skattalegra ráðstafana.

RSK 4.11

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003.

           
1017 + Virðisaukaskattskyld sala 24% 1060 + Aðrar tekjur sbr. sundurliðun (Vandamál að hér getur leynst söluhagnaður)
1027 + Virðisaukaskattskyld sala 11% 3633 + Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur
1030 + Velta undanþegin virðisaukaskatti 4400 +/- Ýmsar leiðréttingar
1040 +

Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti

     

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagnaðar og leiðréttinga.

RSK 4.10

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tekjuskattslaga nr. 90/2003.

Tekjur samtals

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagn. og leiðr.

Skilyrði nr. 3 (nokkur) - Arðgreiðslur, kaup á eigin bréfum, greiðslur til eiganda o.fl.

Umsækjandi má ekki hafa eftir 15. mars 2020 ákvarðað úthlutun arðs, lækkun hlutafjár með greiðslu til hluthafa, kaup eigin hluta, innt af hendi aðra greiðslu til eiganda á grundvelli eignaraðildar hans, greitt óumsaminn kaupauka, greitt af víkjandi láni fyrir gjalddaga eða veitt eiganda eða aðila nákomnum eiganda lán eða annað fjárframlag sem ekki varðar öflun, tryggingu eða viðhald rekstrartekna. Jafnframt skuldbindur umsækjandi sig til að gera enga greinda ráðstöfun fyrr en fjárstuðningurinn hefur að fullu verið tekjufærður eða endurgreiddur.

Tekjufærsla í skattframtali

Atvinnurekandi skal færa fengna stuðningsfjárhæð til tekna í skattskilum sínum fyrir það rekstrarár þegar hann fékk stuðninginn greiddan þar til tap þess árs og yfirfæranlegt tap frá fyrri árum hefur að fullu verið jafnað. Ef stuðningurinn er hærri fjárhæð en tap og yfirfæranlegt tap skal færa þann mismun í sérstakan bundinn sjóð meðal eigin fjár og leysa hann upp með tekjufærslu á næstu fjórum rekstrarárum þar á eftir, 25% á ári.

Endurgreiðsla

Atvinnurekandi getur leyst sig undan skuldbindingu um bann við arðgreiðslum, kaup á eigin bréfum, greiðslur til eigenda o.fl. með því að endurgreiða þann hluta stuðnings sem ekki hefur þegar verið tekjufærður ásamt verðbótum og vöxtum.

Skilyrði nr. 4 - Engin vanskil á opinberum gjöldum og skýrsluskilum

Umsækjandi má ekki vera í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir sem komnar voru á eindaga 31. desember 2019 og álagðir skattar og gjöld mega ekki byggjast á áætlunum, þ.m.t. á árinu 2020 eftir því sem við á. Þá verður umsækjandi að hafa staðið skil á öllum skýrslum, svo sem staðgreiðsluskilagreinum og virðisaukaskattsskýrslum, sem honum bar að skila á undanförnum árum og tímabilum, þ.m.t. á rekstarárinu 2020.

Áhrif greiðsluáætlana

Það telst til vanskila í þessu sambandi ef gjöld og skattar sem greiða átti á árinu 2019 voru ógreiddir í lok þess árs þótt gerð hafi verið greiðsluáætlun eða samningur um greiðslu eftir þann tíma. Ef um er að ræða skuld frá árinu 2019 stoppar umsækjandi í umsókninni og kemst ekki lengra. Hann getur á hinn bóginn greitt upp vanskil vegna ársins 2019 og sótt um eftir það.

Skýrsluskil

Umsækjandi verður að hafa staðið skil á skattframtali og fylgigögnum þess, þ.m.t. skýrslu um eignarhald á CFC-félagi, sbr. 10. gr. reglugerðar um skattlagningu vegna eignarhalds í lögaðilum á lágskattasvæðum, nr. 1102/2013, og öðrum skýrslum og skilagreinum, svo sem staðgreiðsluskilagreinum og virðisaukaskattsskýrslum, til Skattsins síðastliðin þrjú ár áður en umsókn barst eða síðan starfsemi hófst ef það var síðar, þ.m.t. á rekstrarárinu 2020.

Umsækjandi þarf eftir því sem við á og sl. þrjú ár (rekstrarárin 2016, 2017 og 2018) að hafa staðið skil á ársreikningum, sbr. lög um ársreikninga, nr. 3/2006, og upplýst um raunverulega eigendur, sbr. lög um skráningu raunverulegra eigenda, nr. 82/2019.

Skilyrði nr. 5 - Ekki gjaldþrotaskipti eða slit

Umsækjanda má ekki hafa verið tekinn til slita eða bú hans til gjaldþrotaskipta.

Fjárhæð

Stuðningur getur að hámarki numið 85% af launakostnaði vegna launamanns á uppsagnarfresti, miðað við ráðningarkjör hans 1. maí 2020, þó að hámarki 633.000 kr. á mánuði vegna launa og að hámarki 85.455 kr. á mánuði vegna lífeyrissjóðsiðgjaldshluta atvinnurekanda (mótframlag), fyrir fullt starf og hlutfallslega fyrir hlutastarf.

Vegna orlofslauna sem launamaður kann að eiga rétt á og fær greidd við starfslok greiðist að auki sérstakur stuðningur að hámarki 85% orlofslauna, þó að hámarki 1.014.000 kr. fyrir fullt starf og hlutfallslega fyrir launamann í hlutastarfi.

Launakostnaður

Til launakostnaðar teljast hvers konar laun og aðrar þóknanir skv. 1. tölul. 5. gr. laga um staðgreiðslu opinberra gjalda ásamt mótframlagi vinnuveitanda í lífeyrissjóð, að hámarki 11,5% af iðgjaldsstofni skv. 3. gr. laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, nr. 129/1997, og allt að 2% af iðgjaldsstofni samkvæmt gildandi samningi um viðbótartryggingavernd, sbr. 2. og 9. gr. sömu laga.

Ráðningarkjör/launakjör

Með ráðningarkjörum/launakjörum er átt við starfshlutfall og öll föst laun sem starfsmanni eru greidd samkvæmt ráðningarsamningi hvort sem hann er skriflegur eða munnlegur. Það skiptir ekki máli á hvaða hátt laun eru greidd, hvort sem það er í peningum, hlunnindum eða fríðindum. Aukavinna sem ekki er föst telst ekki hluti af ráðningarkjörum í þessu sambandi.

Dæmi:
Maður er ráðinn til starfa og laun ákveðin 500.000 kr. en auk þess fær hann bæði bíl og íbúð til ráðstöfunar. Hlunnindi vegna bifreiðar reiknast 50.000 kr. á mánuði og vegna íbúðar 100.000 kr. á mánuði. Samtals eru ráðningarkjör hans því 650.000 kr. á mánuði.

Lífeyrissjóðsiðgjald

Með lífeyrissjóðsiðgjaldi er átt við mótframlag launagreiðanda. Það getur að hámarki orðið 11,5% af iðgjaldsstofni vegna almenns framlags og 2% vegna séreignar. Jafnframt er hámarkið 72.795 kr. plús 12.660 kr. sé greitt í séreign eða samtals 85.455 kr.

Sé ekkert greitt í séreign er heimilt að miða við 85.455 kr. sem hámark í stuðning vegna mótframlags í almennan lífeyrissjóð, en þó aldrei hærra en 85% af því sem greitt er.

Dæmi:
Launamaður hefur 750.000 kr. í laun á mánuði og er það í samræmi við ráðningarkjör hans. Stuðningur takmarkast við 85% af 750.000 kr. sem eru 637.500 kr., en jafnframt er hámark 633.000 kr. vegna launanna sjálfra. Hann greiðir í séreignarsjóð og þess vegna takmarkast stuðningur vegna mótframlags í lífeyrissjóð við 11,5% í almennan sjóð og 2% í séreignarsjóð, en þó aldrei hærra en 85.455 kr. samtals.

Umsókn

Umsókn um stuðning vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti er rafræn í gegnum þjónustusíðu umsækjanda á skattur.is. Umsókn á að skila mánaðarlega fyrir næstliðið launatímabil og eigi síðar en 20. hvers mánaðar. Vegna launa í maí- og júnímánuði var umsóknarfrestur þó 20. ágúst. Umsókn vegna launagreiðslna í júlí þurfti að berast í síðasta lagi 20. ágúst, vegna launa í ágúst í síðasta lagi 20. september o.s.frv. Það athugist þó í þessu sambandi að með ákvörðun sinni frá 21. október sl. heimilaði Alþingi Skattinum að afgreiða umsóknir sem berast að loknum framangreindum fresti, enda séu skilyrði uppfyllt. Þeir sem af einhverjum orsökum urðu of seinir til að sækja um geta gert það nú á sama hátt og lýst er hér á eftir og mun umsóknin þá verða tekin til afgreiðslu og eftir atvikum ákvarðaður stuðningur. 

Eftir að umsækjandi er kominn inn í umsóknina birtist fyrst yfirlitssíða þar sem eru þrjár megin aðgerðir, „Skrá tekjur“, „Skrá launamenn“ og „Stofna umsókn“. Fyrstu tvær aðgerðirnar eru opnar öllum sem komast inn á þjónustusíðu lögaðila en síðast nefnda aðgerðin er eingöngu opin prókúruhafa félagsins. Sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn í umsóknina í gegnum sína eigin þjónustusíðu.

Nánari leiðbeiningar með umsókn

Leiðbeiningar

Til þess að sækja um stuðning þarf að fara inn í gegnum þjónustusíðu, eftir atvikum annað hvort einstaklings eða félags. Umsóknarfrestur er til og með 20. hvers mánaðar fyrir næstliðið launatímabil. Vegna launatímabilanna maí og júní er umsóknarfrestur þó til og með 20. ágúst, sjá þó í þessu sambandi undantekningu sem lögfest hefur verið um heimild til að taka til afgreiðslu umsóknir sem berast að loknum almennum umsóknarfresti.
Uppfæra þarf forsendur eftir því sem við á og stofna nýja umsókn fyrir hvern mánuð.

Sótt um fyrir lögaðila/félag

Hægt er að fylla út forsendur fyrir umsókn um stuðning með því að fara inn í þjónustusíðu félags með skilalykli. Þegar búið er að skrá inn allar umbeðnar upplýsingar eins og formið gerir ráð fyrir getur prókúruhafi stofnað, skilað og undirritað umsókn. Það verður hann að gera með því að fara í gegnum eigin þjónustusíðu með rafrænum skilríkjum og velja þar „Félög sem ég tengist“ og síðan viðkomandi umsækjanda úr þeim lista sem birtist. Athugið að ekki er hægt að sækja um stuðning vegna þeirra sem ber að reikna sér endurgjald vegna starfa í eigin rekstri þótt hann sé stundaður í gegnum félag.

Sótt um fyrir rekstur sjálfstætt starfandi einstaklings

Umsækjandi um stuðning sem er sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn í gegnum eigin þjónustusíðu með rafrænum skilríkjum og velur „Stuðningur vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti“ úr lista yfir „Umsóknir“. Athugið að einungis er hægt að sækja um stuðning vegna launamanna en ekki rekstraraðilans sjálfs.

 

 

 

 

Skilyrði ekki uppfyllt

Áður en umsóknin sjálf opnast er athugað rafrænt hvort viðkomandi uppfyllir þau skilyrði sem unnt er að staðreyna. Ef svo er ekki birtist mynd þar sem útskýrt er hvaða skilyrði eru ekki uppfyllt. Ef skilyrði virðast uppfyllt þá birtist þessi mynd ekki heldur opnast yfirlitssíða.

 

Yfirlitssíða

Eftir að umsækjandi er kominn inn í umsóknina birtist fyrst yfirlitssíða þar sem eru þrjár megin aðgerðir, „Skrá tekjur“, „Skrá launamenn“ og „Stofna nýja umsókn“. Fyrstu tvær aðgerðirnar eru opnar öllum sem komast inn í þjónustusíðu lögaðila en síðast nefnda aðgerðin er eingöngu opin prókúruhafa lögaðila.

Byrja þarf á því að fylla út upplýsingar um tekjur og síðan um launamenn. Fyrr er ekki unnt að stofna umsóknina. 

Skráning tekna

Fyrst þarf að velja „Skráning tekna“ og þá opnast þessi síða:


Tekjur rekstraráranna 2019 og 2020

Til þess að reikna út tekjufall þarf að skrá inn tekjur á rekstrarárinu 2019, mánuð fyrir mánuð, eins og formið gerir ráð fyrir. Sama á við um rekstrarárið 2020. Þar þarf að skrá tekjur fyrir hvern mánuð sem liðinn er af árinu fram að því að sótt er um.

Með tekjum í þessu sambandi er átt við allar skattskyldar tekjur samkvæmt B-lið 7. gr. tekjuskattslaga að frátöldum hagnaði af sölu rekstrareigna. Þannig er átt við allar tekjur hverju nafni sem þær nefnast, þ.m.t. fjármagnstekjur og óreglulegar tekjur, að undanskildum söluhagnaði. Hægt er að styðjast við sundurliðun samkvæmt skattframtölum/rekstrarskýrslum RSK 1.04, RSK 4.10 og RSK 4.11.

Tekjur samkvæmt skattframtali 2020

Tekjur samkvæmt skattframtali 2020 eru sýndar ef þær liggja fyrir. Ef tekjur stemma ekki við sundurliðun eins og hún er fyllt út kemur eftir atvikum villa eða ábending um það.

Tekjum skal skipta á mánuði ársins eins og þær féllu til þ.m.t. leiðréttingar á tekjum í reitum 4390 og 4391. Ef misræmi kemur fram á heildartekjum samkvæmt sundurliðun í umsókn m.v. heildartekjur samkvæmt framtali, sem skýrist af öðrum leiðréttingum en áður nefndum leiðréttingum á tekjum í blönduðum leiðréttingarreitum 4390 og 4391 í RSK 1.04, skal fara með þær leiðréttingar í gegnum desembermánuð 2019 í umsókninni til að ná fram réttri afstemmingu.

Listi yfir tekjureiti í skattframtali/rekstrarskýslum

RSK 1.04

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tskl.

1017 + Virðisaukaskattskyld sala 24% 3637 + Tekjur/gjöld af fjármálagerningum (ef pósitíft formerki)
1027 + Virðisaukaskattskyld sala 11% 3665 + Tekjufærsla vegna eftirgjafar skulda
1030 + Velta undanþ. virðisaukaskatti 3670 + Óreglulegar tekjur
1040 + Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti 3680 + Hlutdeild í rekstrarafkomu ósjálfstæðra skattaðila (ef pósitíft formerki)
1060 + Aðrar tekjur sbr. sundurliðun (t.d. söluhagnaður o.fl.) 4100 + Skattaleg leiðr. á hlutd.í rekstrarafk. ósjálfst. skattaðila (ef pósitíft formerki)
1070 + Leiðrétting rekstrartekna m.t.t. ársreiknings 4105 + Skattaleg leiðr. vegna arðs frá hlutadeildarfélagi
3610 + Vaxtatekjur 4399 + Tekjufærsla vegna erlends eignarhalds á lágskattasvæðum
3620 + Gengismunur peningalegra eigna og skulda (ef pósitíft formerki) 4150 - Óskattskyldar tekjur
3622 + Arður af innlendum hlutabréfum 4390 + Ýmsar leiðréttingar til hækkunar á tekjum
3624 + Arður af erlendum hlutabréfum 4391 - Ýmsar leiðréttingar til lækkunar á tekjum

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagnaðar og skattalegra ráðstafana.

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagnaðar og skattalegra ráðstafana.

RSK 4.11

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tskl.

           
1017 + Virðisaukaskattskyld sala 24% 1060 + Aðrar tekjur sbr. sundurliðun (Vandamál að hér getur leynst söluhagnaður)
1027 + Virðisaukaskattskyld sala 11% 3633 + Vaxtatekjur og aðrar fjármunatekjur
1030 + Velta undanþegin virðisaukaskatti 4400 +/- Ýmsar leiðréttingar
1040 + Starfsemi undanþegin virðisaukaskatti      
           

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagnaðar og leiðréttinga.

 

RSK 4.10

Tekjur skv. B-lið 7. gr. tskl.

Tekjur samtals

Tekjur skv. B-lið 7. gr. án söluhagn. og leiðr.

Þegar búið er að fylla út tekjuupplýsingar eru þær vistaðar og valið að fara í „Skráning launamanna“.

Skráning launamanna

Þegar komið er í skráningu launamanna er slegin inn kennitala þeirra sem sagt hefur verið upp störfum vegna kórónuveirufaraldursins. Nafn viðkomandi er sótt í þjóðskrá. Eðli málsins samkvæmt á enginn af þeim launamönnum sem sótt er um vegna að vera á hlutabótaleið atvinnuleysistrygginga á sama tímabili. Skrá þarf ýmsar upplýsingar um hvern og einn launamann sem sótt er um stuðning vegna. Athugið að einungis er hægt að sækja um vegna launamanna en ekki þeirra sem starfa við reksturinn og ber að reikna sér endurgjald vegna þess.

 

Skrá þarf eftirfarandi almenn atriði og atriði sem snúa að ráðningarkjörum/launakjörum hvers launamanns:

 • Ráðningardagsetningu hvort sem hún er samkvæmt skriflegum eða munnlegum ráðningarsamningi. Dagsetningin getur ekki verið 1. maí 2020 eða síðar.
 • Uppsagnardagur er sá dagur sem uppsögn viðkomandi launamanns kom til framkvæmdar. Þetta verður að vera 1. dagur mánaðar á tímabilinu frá og með 1. maí til og með 1. október 2020. Einhver dæmi geta verið um að uppsagnardagur sé 1. apríl 2020 en hann getur ekki verið fyrr.
 • Uppsagnarfrestur. Hér eru gefnir fjórir möguleikar að velja úr: „Einn mánuður“, „Tveir mánuðir“, „Þrír mánuðir“ eða „Meira en þrír mánuðir“. Stuðningur er aldrei greiddur fyrir lengri uppsagnarfrest en þrjá mánuði eftir atvikum að viðbættu orlofi (sem getur eftir atvikum verið fjórði mánuðurinn, þ.e. ef uppgjörsmánuður er síðar).

 

 • Dagsetning starfsloka. Hér er átt við þann dag þegar viðkomandi starfsmaður lýkur störfum, hvort sem það er á uppsagnarfresti eða í lok hans. 
 • Forgangsrétti lýkur. Þetta vísar til réttinda launamanns til endurráðningar og er reiknuð dagsetning. Uppsagnardagur + 12 mánuðir, þó ekki síðar en 30. júní 2021.
 • Dagsetning endurráðningar. Þessi reitur er einungis fylltur út ef launamaður hefur verið endurráðinn til starfa hjá launagreiðanda þegar sótt er um. Eftir endurráðningu skal launagreiðandi ekki njóta stuðnings fyrir viðkomandi launamann.
 • Starfshlutfall eins og það var 1. maí 2020. Getur hæst verið 100%. Ef launamaður hefur þegið hlutabætur atvinnuleysistrygginga og verið þannig í skertu starfshlutfalli skal miða við stöðuna eins og hún var áður en viðkomandi fór á bætur. Athuga þarf að launamaður getur ekki þegið hlutabætur vegna sama tímabils og stuðningur er ákvarðaður fyrir. 
 • Mótframlag launagreiðanda í almennan lífeyrissjóð. Þetta hlutfall getur hæst verið 11,5% ef einnig er greitt í séreignarsjóð en 13,5% ef ekkert er greitt í séreign. Samanlagt hlutfall framlags í almennan og séreignarsjóð má ekki vera hærra en 13,5% af iðgjaldsstofni.
 • Mótframlag launagreiðanda í séreignarsjóð. Þetta hlutfall getur hæst orðið 2%.
 • Launagreiðslur. Hér er átt við laun og aðrar fastar greiðslur, þ.m.t. hlunnindi, samkvæmt ráðningarsamningi eins og staðan var miðað við 1. maí 2020. (Aukagreiðslur, eins og tilfallandi yfirvinna eða bónusgreiðslur eiga ekki að teljast með, enda ekki hluti af föstum launakjörum).
 • Staðgreiðslumánuður orlofs. Átt er við hvenær áunnið orlof var/verður gert upp við launamann, þ.e. hvaða staðgreiðslutímabili það tilheyrir. Velja skal einhverja dagsetningu í þeim mánuði sem orlofið kemur fram í staðgreiðsluskilum. Ef orlof er gert upp í hverjum mánuði þarf að uppfæra þessa dagsetningu í hverjum mánuði áður en umsókn er stofnuð.
 • Fjárhæð orlofs. Heildarfjárhæð orlofsréttar til uppgjörs við launamann. Ef orlof er gert upp í hverjum mánuði þarf að uppfæra þessa fjárhæð í hverjum mánuði áður en umsókn er stofnuð.

Eftir að búið er að skrá allar upplýsingar um hvern og einn launamann sem sótt er um vegna þarf umsækjandi að upplýsa um hvort viðkomandi hafi verið gerð grein fyrir því að sótt yrði um stuðning vegna launakostnaðar og honum kynnt réttindi sín. Eftir það er skráningin vistuð.

 

Stofnun umsóknar

Þegar búið er að skrá bæði upplýsingar um tekjur og launamenn þarf að stofna umsóknina þannig að hægt sé að senda hana til afgreiðslu. Einungis prókúruhafi getur stofnað umsókn.

Fyrst þarf að velja hvaða tímabil umsóknin á við og því næst að tilgreina tölvupóstfang tengiliðs sem Skatturinn getur haft samband við vegna umsóknarinnar ef svo ber undir.

Skilyrði fyrir stofnun umsóknar er að atvinnurekandi sé búinn að skila/greiða staðgreiðslu launamanna fyrir það tímabil sem sótt er um. Ef launagreiðandi hefur fengið greiðslufrest á staðgreiðslunni telst það fullnægjandi skil en alltaf þarf að hafa skilað skilagrein/sundurliðun. Þeir launamenn sem ekki koma fram í sundurliðun á staðgreiðslu eru ekki teknir með í útreikning á stuðningi.

Tekjufall

Skatturinn reiknar út hvaða aðferð við útreikning tekjufalls er hagstæðust launagreiðanda og koma þær upplýsingar fram þannig að ljóst er hvaða leið var valin. Ef tekjufall reiknast minna en 75% með öllum aðferðum fyrir alla hópa launamanna (allar uppsagnardagsetningar) birtist villuskilaboð þess efnis.

Listi kemur upp þar sem fram kemur við hvaða tekjufall var miðað og upplýsingar um niðurstöðu útreiknings á stuðningi skipt niður á launamenn sem sagt var upp á sama tíma. Hægt er að skoða nánar forsendur útreiknings fyrir hvern launamann. 

Einnig kemur fram listi yfir þá launamenn sem ekki voru teknir með í útreikning á stuðningi og hægt að skoða ástæður fyrir því. Þetta getur t.d. átt við þegar viðkomandi launamaður finnst ekki í staðgreiðsluskilum launagreiðanda.

 

Niðurstaða fyrir hvern og einn launamann

Hægt er að skoða útreikning á stuðningi vegna hvers og eins launamanns sem sótt er um vegna. Athuga þarf að niðurstöðufjárhæð ræðst bæði af ráðningarkjörum eins og þau eru tilgreind í umsókn og launum samkvæmt staðgreiðsluskilum. Séu ráðningarkjör tilgreind hærri en laun samkvæmt staðgreiðsluskilum viðkomandi mánaðar miðast stuðningurinn við lægri fjárhæðina. Ef ráðningarkjör eru á hinn bóginn lægri fjárhæð en laun samkvæmt staðgreiðsluskilum viðkomandi mánaðar ráða ráðningarkjörin hámarki því sem stuðningur miðast við. 

Skýringar við nokkra reiti í yfirlitsmynd vegna niðurstöðu útreiknings stuðnings.

 

Forsendur útreiknings

A. Samningsbundin launakjör 1. maí 2020 eins og þau eru tilgreind í umsókn.

B. Heildarlaun maí 2020 – Hér eru sýnd laun skv. staðgreiðsluskilum í viðkomandi mánuði að frádregnu orlofi sem tilgreint er í umsókn ef staðgreiðslumánuður þess er hinn sami.

Stuðningur vegna launa

Útreiknigrunnur stuðnings – Lægri fjárhæðin af A eða B er notuð sem laun við útreikning. Það athugist að ef orlof hefur sama uppgjörsmánuð og reiknaður stuðningur í umsókn er vegna, þá er orlofið dregið frá heildarlaunum skv. staðgreiðsluskilagrein (enda á það að vera innifalið í því uppgjöri).

Dæmi:
Heildarlaun skv. staðgreiðsluskilum eru 870.000 kr. Í umsókn er orlof viðkomandi mánaðar til uppgjörs sagt 300.000 kr. Jafnframt eru ráðningarkjör í mánuðinum sögð 430.000 kr. Hlutdeild launa í staðgreiðsluskilum mánaðarins eru því talin 870.000 kr. – 300.000 kr. eða 570.000 kr. Til viðmiðunar til útreiknings á stuðningi vegna launa er því miðað við lægri fjárhæðina (af launum eða ráðningarkjörum) eða 430.000 kr.

Stuðningur vegna orlofs er reiknaður sérstaklega og er útreiknigrunnur þess sú fjárhæð sem tilgreind er í forsendum umsóknar. 

 

Skilyrði fyrir stuðningi

Staðfesta þarf að öll skilyrði fyrir stuðningi séu uppfyllt. Það gerir prókúruhafi. Jafnframt þarf að staðfesta að umsækjandi þurfi ekki að skila CFC skýrslu ef hann hefur ekki skilað slíkri skýrslu árið áður. Þá þarf umsækjandi að staðfesta að hann skilji að uppgjöf rangra upplýsinga getur haft í för með sér alvarlegar afleiðingar svo sem álag, sekt eða fangelsisvist.

Lok umsóknar

Þegar umsækjandi hefur lokið útfyllingu á umsókn sendir hann hana til undirritunar með rafrænum skilríkjum og fær kvittun þar um. Kvittunin er vistuð í samskiptakerfi Skattsins og fær umsækjandi boð um að hann þurfi að undirrita skjalið.  

Þegar smellt er á „undirrita umsókn“ opnast nýr flipi og umsækjandi þarf að skrá sig inn í Signet.is til að undirrita umsóknina með rafrænum skilríkjum. Umsækjandi fær kvittun um að umsókn hafi verið undirrituð og send til afgreiðslu. 

Ákvörðun – greiðsla – málsmeðferð

Almennt verður stuðningur vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti ákvarðaður strax eftir að fullnægjandi umsókn berst. Það tekur síðan einhverja daga að greiða fjárhæðina út. Vera kann að óskað verði eftir skýringum eða gögnum og tefst afgreiðsla þá eitthvað. Skatturinn hefur 30 daga afgreiðslufrest frá því að fullnægjandi umsókn barst.

Fjárhæð er ákvörðuð fyrir hvern mánuð í senn. Skilyrði er að atvinnurekandi hafi staðið fullnægjandi skil á staðgreiðslu skatts af launum viðkomandi mánaðar. Það telst vera fullnægjandi að skilagreinum hafi verið skilað og samþykktur frestur á greiðslum samkvæmt lögum nr. 25/2020.

Endurákvörðun

Gert er ráð fyrir því að stuðningsfjárhæð verði endurákvörðuð komi í ljós að atvinnurekandi hafi ekki átt rétt eða fjárhæð hafi átt að vera hærri/lægri en hann fékk greidda. Við þessar aðstæður gilda ákvæði 94.–97. gr. tekjuskattslaga um málsmeðferð nema sérstaklega sé kveðið á um annað.

Ofgreiðsla

Ef atvinnurekandi hefur fengið greidda stuðningsfjárhæð umfram það sem hann átti rétt á ber honum að endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var með vöxtum frá greiðsludegi. Endurgreiðslukrafa ber dráttarvexti frá endurákvörðunardegi Skattsins ef hún er ekki greidd innan mánaðar frá þeim degi.

Álag – sektir - fangelsi

Hafi atvinnurekandi veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar eða upplýsingagjöf hans verið svo áfátt að áhrif hafi haft við ákvörðun um stuðning við hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti skal Skatturinn gera honum að greiða 50% álag á kröfu um endurgreiðslu. Fella skal álagið niður ef atvinnurekandi færir rök fyrir því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða kæmi leiðréttingu á framfæri við Skattinn. Telji Skatturinn að háttsemi atvinnurekanda geti varðað sektum eða fangelsi skal hann ekki gera honum að greiða álag heldur kæra málið til lögreglu.

Umsækjandi sem brýtur af ásetningi eða stórfelldu gáleysi gegn lögum í þessu sambandi, svo sem með því að veita rangar eða ófullnægjandi upplýsingar í umsókn um stuðning, skal sæta sektum eða fangelsi allt að sex árum nema brot megi teljast minni háttar.

Kæruréttur

Stjórnvaldsákvarðanir Skattsins eru endanlegar á stjórnsýslustigi. Þannig er ekki fyrir að fara kærurétti til yfirskattanefndar eða ráðherra. Verða ákvarðanirnar því eingöngu bornar undir dómstóla. Hafi ákvörðun byggst á ófullnægjandi eða röngum upplýsingum verður þó unnt að fá hana endurupptekna hjá Skattinum enda séu skilyrði 24. gr. stjórnsýslulaga, nr. 37/1993, um endurupptöku máls uppfyllt.

Meðferð fengins stuðnings í skattskilum

Færa skal fengna stuðningsfjárhæð vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti til tekna í skattskilum atvinnurekanda fyrir það rekstrarár þegar fjárhæðin var greidd þar til tap þess árs og yfirfæranlegt tap frá fyrri árum hefur að fullu verið jafnað. Fjárstuðningur umfram tap ársins og fyrri ára skal færður í sérgreindan bundinn sjóð meðal eigin fjár. Sjóðurinn skal leystur upp með tekjufærslu á næstu fjórum rekstrarárum þar á eftir, 25% á ári.

Dæmi um tekjufærslu

Fenginn fjárstuðning skal færa til tekna á því rekstrarári sem greiðsla fór fram en launakostnað er heimilt að færa til gjalda á sama ári.

Dæmi 1:
Greidd stuðningsfjárhæð á árinu 2020 er 100.000.000 kr. – og skal færa hana til tekna í skattframtali 2021.

Tap á rekstrarárinu 2020 er 120.000.000 kr.

Í þessu dæmi færist öll stuðningsfjárhæðin til tekna í skattframtali 2021.

Dæmi 2:
Greidd stuðningsfjárhæð á árinu 2020 er 500.000.000 kr. – og skal færa hana til tekna í skattframtali 2021.

Tap á rekstrarárinu 2020 er 400.000.000 kr.

Tap frá fyrri árum er 200.000.000 kr.

Í þessu dæmi færist öll stuðningsfjárhæðin til tekna í skattframtali 2021.

Dæmi 3:
Greidd stuðningsfjárhæð á árinu 2020 er 1.000.000.000 kr. – og skal færa hana til tekna í skattframtali 2021.

Tap á rekstrarárinu 2020 er 500.000.000 kr.

Tap frá fyrri árum er 100.000.000 kr.

Í þessu dæmi færast 600.000.000 kr. af stuðningsfjárhæðinni til tekna í skattframtali 2021.

Eftir standa þá 400.000.000 kr. og færast þær til tekna í skattframtölum 2022, 2023, 2024 og 2025 með 100.000.000 kr. í hvert skipti.

Réttindi launamanns

Komi til þess að launamaður taki við öðru launuðu starfi eða hefji sjálfstæðan rekstur, sem leiðir til þess að atvinnurekandi fellir niður launagreiðslur áður en uppsagnarfresti hans lýkur, fellur niður réttur atvinnurekanda til stuðnings vegna viðkomandi launamanns. Ef launamaður fær á hinn bóginn launagreiðslur áfram frá fyrri atvinnurekanda er stuðningur greiddur að skilyrðum uppfylltum.

Hafi atvinnurekandi þegið stuðning vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti ber honum að upplýsa þá launamenn, sem hann fékk greiddan stuðning vegna, um áform sín um að ráða að nýju í sambærilegt starf og gera þeim starfstilboð. Skyldan fellur niður að 12 mánuðum liðnum frá uppsagnardegi en í síðasta lagi 30. júní 2021. Viðkomandi launamaður skal eiga forgangsrétt að starfinu og skal svara tilboði um starf innan tíu virkra daga frá því að honum barst tilboðið.

Veittur stuðningur

Eftirfarandi listi sýnir þá rekstraraðila sem fengið hafa greiddan stuðning vegna hluta launakostnaðar á uppsagnarfresti, fjárhæð stuðningsins og eftir atvikum fjöldi launamanna. Af persónuverndarsjónarmiðum er fjöldi launamanna einungis birtur í þeim tilvikum að þeir eru 20 eða fleiri. Um er að ræða uppsafnaða fjárhæð vegna launakostnaðar í maí, júní, júlí og ágúst 2020.

Nafn Fjárhæð stuðnings Fjöldi launamanna
Icelandair ehf. 2.996.008.190 1889
Bláa Lónið hf. 570.790.750 545
Flugleiðahótel hf. 562.198.956 481
Íslandshótel hf. 559.887.751 468
Miðbæjarhótel/Centerhotels ehf. 242.777.338 226
Allrahanda GL ehf. 184.420.555 115
APA ehf. 173.391.294 147
Straumhvarf ehf. 172.462.392 123
ALP hf. 156.133.286 94
Fosshótel Reykjavík ehf. 153.995.609 124
Iceland Travel ehf. 147.218.497 82
Keahótel ehf. 134.606.113 143
Hótel Saga ehf. 113.526.976 66
Arcanum Fjallaleiðsögumenn ehf. 105.157.529 73
Nordic Visitor hf. 102.334.595 64
Ferðaskrifstofa Kynnisferða ehf 102.090.074 55
Drífa ehf. 99.308.724 78
Flugfélag Íslands ehf. 83.101.468 41
Hópbifreiðar Kynnisferða ehf. 72.478.120 52
Snæland Grímsson ehf 53.194.547 39
Lagardère travel retail ehf. 52.829.141 45
Guðmundur Jónasson ehf. 51.862.332 42
Arctic shopping ehf. 51.854.933 58
Atlantik ehf. 46.682.917 31
Rammagerðin ehf. 44.770.910 41
Bustravel Iceland ehf. 44.424.181 26
Cabin ehf 43.301.934 45
Elding Hvalaskoðun Reykjav ehf. 42.651.433 31
Special Tours ehf. 42.363.834 25
Hótel 1919 ehf. 37.671.901 23
Hótel Frón ehf. 37.018.616 22
Ferðaþjónusta bænda hf. 36.562.950
Farfuglar ses. 36.183.017 27
Bílaleiga Kynnisferða ehf. 35.406.759 25
Sena ehf. 33.614.202
Guide to Iceland ehf. 33.451.223 23
Terra Nova Sól ehf 32.489.624 25
Heimsferðir ehf. 32.379.884 22
Northern Light á Íslandi ehf. 31.104.710 26
Hótel Selfoss ehf. 29.944.058 41
Reykjavík Sightseeing Inve ehf 29.466.928 28
Indín ehf. 28.516.494 24
Sportköfunarskóli Íslands ehf. 27.282.571 21
Iceland Pro Services ehf. 27.185.059
Hótel Klettur ehf. 26.609.950 32
Tour Desk ehf. 26.089.957
MD Reykjavík ehf. 25.928.141 22
Bolasmiðjan ehf. 25.458.975 32
Heilsumiðstöðin 108 Reykjav ehf 24.717.569 20
Hótel Óðinsvé hf. 24.107.136 20
Ferðaskrifstofa Íslands ehf. 23.999.123 24
Örkin Veitingar ehf 23.827.322 22
Norðursigling hf. 23.380.937
Hótel Keflavík ehf. 23.031.260 22
Perla norðursins hf. 22.466.869 21
Landnámssetur Íslands ehf. 21.672.350
Gló veitingar ehf. 21.187.560
CampEasy ehf. 20.943.407
Bílaleiga Flugleiða ehf. 20.704.154 27
Geysir shops ehf. 20.237.914 23
Airport Direct ehf. 19.964.285 23
E.Guðmundsson ehf. 19.396.906 30
Grímsborgir ehf 18.152.845
THC ehf. 17.624.253
Hópferðamiðstöðin ehf. 17.217.166
ION Veitingar ehf. 17.140.943 28
RR hótel ehf. 17.088.626
Bílaleigan Berg ehf. 16.874.343
Hótel Flúðir ehf. 16.628.357
FERIA ehf. 16.392.409
MyGroup ehf. 16.367.332 22
Ion Hotel ehf. 16.260.209
Kex Hostel ehf. 16.072.210
Kú Kú Campers ehf. 15.552.141
Into the glacier ehf. 15.078.318
GoNorth ehf. 15.055.988
Mývatn ehf. 14.894.335
Iceland Encounter ehf. 14.588.760
Nicetravel ehf. 14.519.786
Luxury Adventures ehf. 14.202.828
Urta Islandica ehf. 13.916.585
Hótel Holt Hausti ehf. 13.618.247
Íshestar ehf. 13.314.557
Kea veitingar ehf. 13.138.392
Nordic store ehf 12.865.193
Hótel Eyja ehf. 12.499.346
Flughótel Keflavík - H 57 ehf. 12.348.752
Joe Ísland ehf. 12.220.845
Travelshift ehf. 12.083.100
Gentle Giants-Hvalaferðir ehf. 11.992.452
Skálpi ehf. 11.895.307
Adventure Hotels ehf. 11.765.061 22
Bílaleigan Geysir ehf. 11.051.884
GMT ehf. 10.875.606
Touris ehf 10.638.387
Eldhestar ehf 10.466.182 27
Fara ehf. 10.439.026
Brattskjól ehf. 10.074.818
Hótel Höfn ehf. 9.935.030
Bárukór ehf. 9.890.303
KH veitingar ehf. 9.815.202
Hótel Varmaland ehf. 9.810.424
Hótel Laxá ehf. 9.687.365
Flóð og fjara ehf. 9.668.274
JJ34 ehf. 9.574.813
Grillmarkaðurinn ehf. 9.464.217
Lotus Car Rental ehf. 9.424.556
Reykjavík Helicopters ehf. 9.204.607
Hótel Vellir ehf. 9.172.298
Bændahöllin ehf. 9.161.524
SH 55 slf. 9.149.620
Bus hostel ehf. 8.808.341
BLUE Car Rental ehf. 8.663.271
Fiskmarkaðurinn ehf. 8.637.841
Ferðaskrifstofa Akureyrar ehf. 8.624.780
N18 ehf. 8.582.983
Reykjavík Röst Bistro ehf. 8.450.410
Brúarveitingar ehf 8.416.383
Hótel Kría ehf. 8.401.859
Þrjúbíó ehf. 8.343.168
Stracta Hella ehf. 8.281.416
Bleika Ísland ehf. 8.277.329
IHC ehf. 8.118.440
Local Guide ehf. 8.019.529
Raufarhóll ehf. 7.865.172
Aurora Star Hotel ehf. 7.815.039
Rosso ehf. 7.802.986
Húsahótel ehf. 7.774.692
Geysir, veitingar ehf 7.757.704
701 Hotels ehf. 7.710.460
Hótel Húsafell ehf. 7.576.125
Þvottahöllin ehf 7.443.751
Katla DMI ehf. 7.427.152
Stök Gulrót ehf. 7.328.534
Brass ehf. 7.263.208
Ferðaskst Harðar Erlingss ehf. 7.211.934
Húsavíkurslippur ehf. 7.115.485
Efni ehf. 7.000.090
Flexo ehf. 6.897.630
Vogabú ehf 6.859.309
Sólarfilma ehf. 6.781.584
Spíra ehf. 6.640.035
ACTICE ehf. 6.622.081
Hótel Von ehf. 6.479.450
i8 Gallerí ehf 6.376.363
GTS ehf. 6.325.842
Akureyri Whale Watching ehf. 6.293.292
Nordic Luxury ehf. 6.276.592
HRC Ísland ehf. 6.257.071
EJ eignarhaldsfélag ehf. 6.246.769
Hótel Jökull ehf. 6.099.378
GlacierAdventure ehf. 6.060.091
Stjörnunótt ehf. 6.051.711
Southcoast Adventure ehf. 6.014.593
SEGA ehf. 6.010.936
Lauren ehf 5.957.912
Tix Miðasala ehf. 5.760.298
Midgard Base Camp ehf. 5.727.920
Whales of Iceland ehf. 5.593.333
Eimverk ehf. 5.589.934
Basecamp Iceland ehf. 5.437.381
Kistill ehf. 5.435.343
Ferðaþjónusta og Sumarhú ehf. 5.349.690
SERVIO ehf. 5.320.309
Ránarslóð ehf 5.252.523
Midgard Adventure ehf. 5.224.988
Mjólkurstöðin ehf. 5.143.438
Strúktúr ehf. 5.029.185
Oddsson - Grensás ehf. 4.983.519
Heimaleiga ehf. 4.805.913
Sagaevents ehf. 4.796.469
Tripical Travel ehf. 4.795.800
PTI ehf. 4.513.788
ION Finance ehf. 4.488.820
P-11 ehf. 4.458.934
MyCar ehf. 4.349.299
Magmahótel ehf. 4.310.730
Matfang ehf. 4.303.246
North Star Hotel & Apartmen ehf 4.244.632
Gistiver ehf. 4.215.816
Norðurflug ehf. 4.182.979
AD Travel ehf. 4.176.948
101 (einn núll einn) hótel ehf. 3.849.626
Fjörukráin ehf 3.762.990
Iceland Unlimited ehf. 3.713.604
Hótel Framtíð ehf. 3.677.220
Eldsneytisafgr Kef EAK ehf. 3.630.605
Hrísey ehf. 3.577.314
Crew ehf. 3.560.006
Rey ehf. 3.513.512
Viator ehf. 3.329.384
Vesturferðir ehf 3.327.178
Laxnes ehf. 3.298.557
Green Highlander ehf. 3.229.737 20
Vistra ehf 3.151.868
Ferðaþjónustan Úthlíð ehf. 3.012.676
Humarhöfnin ehf 2.998.446
Welcome Apartments ehf. 2.886.475
Whales Hauganes ehf. 2.794.994
Skútusiglingar ehf. 2.761.232
Sögusafnið ehf. 2.726.619
Iceland Escape ehf. 2.714.108
Makki ehf. 2.680.519
Perlan restaurant ehf. 2.584.842
Systrakaffi ehf 2.564.152
Inspiration Iceland ehf. 2.470.371
Boutique DMC Iceland ehf. 2.455.701
Tónsport ehf. 2.419.174
Ferðaskrifstofan Nonni ehf. 2.381.027
LAVA-Eldfjalla & jarðskjálftami 2.338.888
Hótel Keilir ehf. 2.235.500
Bílaleigan Ísak ehf. 2.179.196
Circle air ehf. 2.162.400
Sea Safari ehf. 2.155.365
Ultima Thule ehf. 2.148.217
Gistiheimilið Hali ehf. 2.114.611
Iceland A-Z Travel ehf. 2.108.000
Kidka ehf 2.097.856
Altus ehf. 2.064.293
Icerental 4x4 ehf. 2.062.703
Arctic Exposure ehf. 2.025.975
Aðalfoss ehf. 1.997.253
Hótel Leifur Eiríksson ehf. 1.984.063
Happy Campers ehf. 1.971.837
Ice Cave Guides ehf. 1.917.441
Salt Eldhús ehf. 1.912.500
Luxury Minibus Tours ehf. 1.909.896
M&T investment ehf. 1.890.912
Bergmál Bistro ehf. 1.877.277
IceMedico ehf. 1.840.422
Safari hjól ehf. 1.837.610
GSE ehf. 1.831.215
S9 ehf. 1.793.033
ISLANDIA 360 ehf 1.784.937
Eskimo Event Services ehf. 1.783.395
Iceland Photo Workshops ehf. 1.688.152
Hótel Smyrlabjörg ehf. 1.638.344
Puffin Hotel Vík ehf. 1.628.922
Laugarvatn Fontana ehf. 1.609.320
VS Veitingar ehf. 1.528.247
Ferðaland ehf. 1.479.565
Fjallajeppar ehf 1.451.756
Vínberið ehf. 1.423.306
Fjölnir Torfason 1.387.222
Rúblan ehf. 1.357.024
Jurt ehf. 1.333.480
ICTS Iceland ehf. 1.333.122
Iceland Activities slf. 1.320.291
Farmers Bistro ehf. 1.319.389
Blue Iceland Suðursveit ehf. 1.293.166
Hótel Bláfell Breiðdalsvík ehf. 1.277.470
Hestasport - Ævintýraferðir ehf 1.275.679
Loki - íslenskt kaffihús ehf 1.275.061
Nautaklettur ehf. 1.275.000
Solon Bistro ehf. 1.271.082
Sérleyfisbílar Ak-Norðurleið hf 1.245.833
Ríki Vatnajökuls ehf. 1.240.765
Hood ehf. 1.223.836
Skálpanes ehf. 1.194.549
ILT Luxuria ehf. 1.185.534
Dalshöfði ehf. 1.079.901
Katlatrack ehf. 1.061.226
Wake up Reykjavík sf. 1.052.062
Hvoll road 201 slf. 1.035.387
GTIce ehf. 1.019.584
Bæklingadreifing ehf. 1.004.344
Ráðagerði ehf 1.002.456
Kríunes ehf 990.333
Laguz hönnun ehf. 934.570
Rentaparty ehf. 896.881
Motorhome ehf. 881.190
Sæbúð ehf. 874.179
G 14 ehf. 847.110
Hótel Borgarnes hf. 768.852
Reykjavík Sailors ehf. 735.169
Hundasleðar Íslands ehf. 726.046
Óbyggðasetur ehf. 718.455
ITF Services ehf. 718.455
Look North ehf. 715.331
HaPP ehf. 708.311
Wandering Iceland ehf. 707.970
Hákon Bjarnason ehf. 684.000
Gcr ehf. 677.523
SEM ehf. 672.249
Hellaferðir slf. 663.003
Magic Ice ehf. 661.900
Stóru-Laugar ehf 646.528
Grjótagata ehf. 633.828
Trix ehf 618.800
Melrakki Adventures ehf. 565.760
Handprjónasamband Íslands svf. 560.148
Buggyadventures ehf. 546.312
Opes ehf. 530.400
Hidden Iceland ehf. 519.036
Mundo ehf. 516.141
Bodia Ferðir ehf. 510.000
Arctic Shots ehf. 473.876
Hálogaland 44 ehf. 473.875
Iceak ehf. 473.025
Volcano Heli ehf. 456.144
Skálanessetur ehf. 447.742
icd ehf. 431.399
1711 ehf 408.101
Flyover Iceland ehf. 316.553
Viking International Photo ehf. 312.758
Flókakonan ehf. 309.610
Reykjavík Central Apartmen ehf. 302.156
Cinema ehf. 243.475
ST Ferðir ehf 208.505
Steinabrekka ehf. 195.755
Smáratún ehf. 148.428
Kraftaverk, Icel. Hot Spot ehf. 104.652

 

 

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum