Gagnaskil, vefþjónusta

Ríkisskattstjóri rekur kerfi til móttöku á gögnum frá launagreiðendum, hlutafélögum og öðrum sem skyldir eru að skila upplýsingum um þriðja aðila. Kerfið er kallað Gagnaskil og þjónar bæði skattstofum og skilaskyldum aðilum. Boðið er upp á skil frá tölvukerfum með vefþjónustu. Einnig býður kerfið upp á notendaviðmót á þjónustusíðu skattsins (skattur.is) þar sem hægt er að skrá þessar upplýsingar. Hér er fjallað um þær vefþjónustur sem í boði eru, hvaða gögnum er hægt að skila með þeim, hvaða kröfur eru gerðar til þeirra gagna og leiðréttingarmöguleika eftir skil. Einnig er fjallað um prófunar vefþjónustur sem settar hafa verið upp fyrir hugbúnaðarframleiðendur sem vilja útfæra bein skil úr kerfum sínum.

Þegar byrjað var að nota tölvutæk skil á síðustu öld var það gert með sendingum á textaskrám og sá skilamáti er enn mikið notaður. Á vef ríkisskattstjóra má finna lýsingu á textaskrárskilum. Reynt verður að halda þessari leið opinni eins lengi og það er talið heppilegt, en vegna ýmissa takmarkana sem nú þegar eru til staðar og af tæknilegum ástæðum má búast við að lokað verði fyrir þennan skilamáta fyrr en varir. Því eru hugbúnaðarhús og aðrir aðilar sem enn skila textaskrám hvattir til að færa skilin til nútímans sem fyrst. Frá og með árinu 2011 koma boð þegar lesin er inn textaskrá þar sem vakin er athygli á að þessi skilamáti er úreltur.

Frá og með árinu 2012 eru til staðar reitir sem eru auðkenndir með þriggja stafa reitanúmeri og þeim reitum er ekki hægt að skila í textaskrá.

Kerfislýsing

Í kerfinu er gögnum skipt upp í rökréttar einingar og er sérstök skrá skilgreind fyrir hverja gagnategund. Gögnin eru send sem XML skjöl með SOAP staðlinum. Sérstakt XML snið (schema) er til staðar fyrir hverja gagnategund. Hugbúnaðarframleiðendur geta notað XML sniðin til að sannreyna gögnin áður en þau eru send. XML skjölin eru alltaf borin saman við hlutaðeigandi XML snið (schema) við innlestur. Ef XML skjal stenst ekki þessa prófun er sendingunni hafnað og villuboðum skilað. Ef skjalið er í lagi er það sent í regluprófun sem framkvæmir prófanir á móti gagnagrunnum. Standist gögnin hana er sendingin staðfest, kvittun búin til og gögnin vistuð í kerfinu. Að öðrum kosti eru villuboð send til baka. Aðgangi að skilum er stjórnað með veflyklum fyrir hvern gjaldanda og einnig er einungis tekið við gögnum frá viðurkenndum tölvukerfum. Jafnframt eru takmarkanir á því hvaða tegundum af gögnum hver gjaldandi getur skilað. Til dæmis geta einstaklingar eðlilega ekki skilað hlutafjármiðum.

Lýsingu þessari er skipt upp í kafla þar sem hverri miðategund fyrir sig er lýst ásamt því hvernig einstök atriði tengjast skattframtali. Sérstakur kafli lýsir uppbyggingu XML skjalanna ásamt lýsingu á sameiginlegum svæðum og þeim aðferðum sem eru notaðar við að sannreyna skjölin.

Breytingar vegna framtals 2014

Frá og með tekjuárinu 2013 hefur skilum á stofnsjóðsmiða verið breytt. Nú skulu sameignarfélög og samlagsfélag skila þessum miða, auk samvinnufélaga. Heiti sumra reitanna hefur breyst (XML heiti eru óbreytt) og bæst hefur við reitur 320 (Úttekt af höfuðstól). Reit 320 er ekki hægt að skila í textaskrá.

Breytingar vegna framtals 2013

Frá og með tekjuárinu 2012 (framtali 2013) hafa eftirtaldar breytingar verið gerðar:

Bætt hefur verið við tveim reitum á launamiða, reit 405 og 410.
Í reit 405 skal tilgreina íþrótta- og líkamsræktarstyrk og í reit 410 skal tilgreina samgöngustyrk.
Reitum 405 og 410 er ekki hægt að skila í textaskrá.

Breytingar vegna framtals 2012

Frá og með tekjuárinu 2011 (framtali 2012) hafa eftirtaldar breytingar verið gerðar:
Bætt hefur verið við tveim reitum á launamiða, reit 210 og 220. Í reit 210 skal tilgreina arð af hlutafé sem er greiddur sem laun og í reit 220 skal tilgreina stjórnarlaun.
Tekinn hefur verið í notkun nýr miði, fjármagnstekjumiði. Þeir aðilar sem hafa greitt fjármagnstekjur skulu skila þessum miða og tilgreina þar sundurliðun fyrir þá aðila sem hafa móttekið þær og þá staðgreiðslu sem haldið hefur verið eftir.
Reitum 210 og 220 og fjármagnstekjumiða er ekki hægt að skila í textaskrá.

Vefþjónustur

Sett hefur verið upp prófunarumhverfi á vefþjónustunni:
https://securep.rsk.is/Launamidar/LaunamidarWS/Vefthjonusta.asmx
Til þess að nota vefþjónustuna þarf notandi að fá kennitölu og veflykil hjá ríkisskattstjóra. Ennfremur þarf hann að ákveða, í samráði við hugbúnaðardeild ríkisskattstjóra, útgáfustreng kerfisins. Form útgáfustrengsins gæti verið svona: HeildarLaun V1.2.

Þegar prófunum er lokið er útbúinn útgáfustrengur fyrir grunn raunþjónustunnar:
https://secure.rsk.is/Launamidar/LaunamidarWS/Vefthjonusta.asmx

Á þessum svæðum má finna lýsingu á þeim aðgerðum sem vefþjónustan býður upp á ásamt þeim breytum sem hún tekur við og skilar. Hægt er að prófa XML og senda skjöl í prófunarumhverfinu með því að kalla á sérstaka aðgerð:
https://securep.rsk.is/launamidar/profavefthjonustu/sendaxml.aspx

Högun

Skýringarmynd.

Biðlari

Biðlari sendir SOAP/XML skeyti á vefþjónustu sem er staðsett á Vefmiðlara. Sent er yfir SSL sem tryggir öryggi gagnanna. Biðlarinn getur verið í hvaða umhverfi sem er, Unix, Apple, Windows og skrifaður í hvaða forritunarmáli sem er. Forritunarumhverfið sem biðlarinn er skrifaður í þarf einungis að styðja SOAP.

Aðgerðir

Hér er lýsing á þeim aðgerðum sem vefþjónustan býður upp á:

Aðgerð Lýsing aðgerðar
Senda Senda inn xml skrár til RSK. Hér er xml skjalið sent inn sem XmlNode.
SendaStreng Senda inn xml skrár til RSK. Hér er xml skjalið sent inn sem xml strengur.
Villuprofa Senda inn xml skrár til RSK til villuprófunar. Hér er xml skjalið sent inn sem XmlNode og villuprófað.
VilluprofaStreng Senda inn xml skrár til RSK til villuprófunar. Hér er xml skjalið sent inn sem xml strengur.
SaekjaStoduSkila Sækir númer sendinga og stöðu skila á sendingum sem hefur verið skilað, í vinnslu og eytt.
SaekjaSamtoluSendingar Sækir samtölur pr. sendingu eftir launagreiðanda.
SaekjaPrentskra Sækir prentskrá sendingar sem búið er að skila.
SaekjaHeildarSamtoluLaunagreidanda Sækir heildarsamtölur launagreiðanda.
SaekjaAritadarBifreidar Sækja lista af forskráðum bifreiðum eftir kennitölu og tekjuári.

Villuprófanir og uppbygging

Uppbygging XML skjala

Á myndinni hér fyrir neðan má sjá myndrænt hvernig XML skjölin eru byggð upp. Heiti skjalsins er mismunandi eftir miðategundum og má finna í kafla hlutaðeigandi miðategundar.
Fremst í skjalinu kemur auðkenning sem samanstendur af kennitölu launagreiðanda/sendanda ásamt veflykli. Þá koma nokkrar stýribreytur sem segja til um hvað skal gera. Næsti kafli heitir Midi og hefur eigindina (attribute) id sem inniheldur hlaupandi númer fyrir miðana sem kaflinn inniheldur. Hverri tegund miða er lýst í sérstökum kafla. Að lokum kemur samtölukafli. Hér má finna dæmi um XML skjal.

Skýringarmynd.

Sameiginleg svæði

Hér er yfirlit yfir þau svæði sem er sameiginleg fyrir alla miða ásamt lýsingu á þeim prófunum sem fara fram til að sannreyna XML skjölin. Öll upphæðasvæði eru sannreynd með TegUpphaed: Svæðið verður að innihalda tölustafi og verður að vera 0 eða hærra.
Neðst í listanum hér að neðan kemur yfirkaflinn Midi ásamt eigindinni id. Fyrsta svæðið í þessum kafla er Kennitala sem er alltaf fyrsta stak kaflans. Önnur stök eru mismunandi eftir tegund miða.

XML heiti Heiti reits Nánari lýsing og villuprófanir
KennitalaLaunagreidanda Kennitala launagreiðanda. TegKennitala:. Svæðið verður að vera útfyllt og 10 stafir að lengd.
Tekjuar Tekjuár. TegNum_4. Svæðið verður að vera útfyllt og á forminu ÁÁÁÁ og verður að vera 4 stafir.
Veflykill Veflykill frá RSK til aðgangsstýringar. TegString_6_10. Svæðið verður að vera útfyllt og verður að vera 6 til 10 stafir á lengd.
Tegund Tegund sendingar. Leyfileg gildi eru:
Beint: Skil í vefþjónustu
Vefur: Skil af vef.
RSK: Skil úr forriti RSK
Adgerd Aðgerð. Leyfileg gildi eru:
Nyskra: Nýskráning.
Breyta: Verið er að breyta eða leiðrétta fyrri sendingu. Tilgreina verður bunkanúmer þegar þessi aðgerð er notuð.
BreytaMida: Einungis fyrir Tryggingastofnun ríkisins enn sem komið er.
Bunkanumer Bunkanúmer. Ef aðgerð er Breyta þarf að setja inn bunkanumer
TilForskraningar Til áritunar. Ef á að nota launamiðaskrána til áritunar á framtal (J). Þetta svæði skal hafa gildið J í öllum venjulegum sendingum.
ForritUtgafa Útgáfustrengur forrits sendanda Nafn og útgáfunúmer upprunaforrits t.d. LaunakerfiX 1.0. RSK úthlutar þessum streng, ekki er hægt að senda inn miða nema réttur strengur sé skilgreindur.
Midi Yfirkafli með eigindinni id. Eigindin (attribute) id inniheldur hlaupandi númer miðanna, það byrjar á 1 og endar oftast á sama númeri og fjöldi miðanna er.
Kennitala Kennitala launamanns/móttakanda. TegKennitala:. Svæðið verður að vera útfyllt og 10 stafir að lengd.

Launamiði

Allir geta skilað launamiðum. Þeir innihalda upplýsingar um greiðslur launagreiðanda til launþega. Þeir eru einnig notaðir til að gera grein fyrir húsaleigugreiðslum, hlunnindum og fleiru. Reitir 210 og 220 eru nýir frá og með framtali 2012.
Heiti XML skjals: Launamidaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
02 Launatekjur og starfstengdar greiðslur. Laun Kafli 2.1 reitur 21.
03 Lífeyrissjóðsiðgjald til frádráttar. IdgjaldSameignasjodur Kafli 2.6 reitur 162.
IdgjaldSameignasjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og KennitalaLifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
04 Hlutabréfakaup á undirverði. HlutabrefUndirverd Kafli 2.2 reitur 135, önnur hlunnindi.
05 Þar af laun v/fiskveiða. LaunVegnaSjomennsku Sett á sundurliðunarblað. Sá hluti launa sem er greiddur vegna fiskveiða. Þetta er þar af fjárhæð og má þar af leiðandi ekki vera hærri en Laun (reitur 2).
08 Númer lífeyrissjóðs. Sett á sundurliðunarblað. Þessi reitur er einungis tilgreindur í eldri textaskrá.
09 Styrkir til náms, rannsóknar- og vísindastarfa. StyrkirNamRannsoknir Kafli 2.3 reitur 131.
11 Endurgreiddur útlagður kostnaður. EndurgrUtlagdurKostnadur Ekki áritað.
EndurgrUtlagdurKostnadur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed og Skyring. Bæði svæðin verða að vera útfyllt.
16 Ökutækjastyrkur. Heildar fjárhæð ökutækjastyrks.
Okutaekjastyrkur Kafli 2.2 reitur 22.
17 Dagpeningar. Heildar fjárhæð dagpeninga.
Dagpeningar Kafli 2.2 reitur 23.
19 Sjúkradagpeningar. Sjukradagpeningar Kafli 2.3: Annað, hvað?
26 Skattfrjálsir vinningar í happdrættum, getraunum og talnaleikjum. SkattfrjalsVerdlaunHappdr Kafli 2.9 reitur 597.
27 Fatahlunnindi. Fatahlunnindi Kafli 2.2 reitur 135: Önnur hlunnindi, hvaða?
28 Húsnæðishlunnindi. Husnaedishlunnindi Kafli 2.2 reitur 135: Önnur hlunnindi, hvaða?
32 Skattskyldir vinningar í happdrættum, getraunum og talnaleikjum. SkattskyldVerdlaunHappdr Kafli 2.3: Annað, hvað?
33 Fæðishlunnindi. Faedishlunnindi Kafli 2.2 reitur 135: Önnur hlunnindi, hvaða?
34 Önnur hlunnindi. OnnurHlunnindi Kafli 2.2 reitur 135: Önnur hlunnindi, hvaða?
OnnurHlunnindi er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed og Skyring. Bæði svæðin verða að vera útfyllt.
35 Greiðslur frá alþjóðastofnunum og staðaruppbót diplómata. AlthjodastofnanirStadaruppbot Kafli 2.3: Annað, hvað?
56 Endurgjald til höfunda, rétthafa o.fl. EndurgjaldHofundaRetthafa Kafli 2.3: Annað, hvað?
57 Verkfallsstyrkur. Verkfallsstyrkur Kafli 2.3: Annað, hvað?
58 Björgunarlaun. Bjorgunarlaun Kafli 2.3: Annað, hvað?
59 Skaðabætur og vátryggingafé. SkadabaeturVatryggingafe Kafli 2.3: Annað, hvað?
60 Bifreiðahlunnindi. Bifreidahlunnindi Kafli 2.2 reitur 134.
Bifreidahlunnindi er yfirkafli sem inniheldur svæðið Fjarhaed og gefur möguleika á undirkaflanum BifreidahlunnindiNanar. Fylla verður út Fjarhaed en undirkaflanum má sleppa. Finna má lýsingu á honum í XML sniði (schema) og í dæmi um launamiða.
61 Styrkir og styrktarfé. StyrkirStyrktarfe Kafli 2.3: Annað, hvað?
63 Greitt iðgjald vegna viðbótarlífeyrissparnaðar. IdgjaldSereignasjodur Kafli 2.6 reitur 160.
IdgjaldSereignasjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og Kennitalalifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar viðbótar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
64 Númer séreignarlífeyrissjóðs. Sett á sundurliðunarblað. Þessi reitur er einungis tilgreindur í eldri textaskrá
65 Heildartekjur af útleigu eigna. Leigutekjur Ekki áritað. Færist í kafla 3.7 reit 521.
66 Jöfnunarstyrkur. Jofnunarstyrkur Kafli 2.9 reitur 73.
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.
73 Þar af ökutækjastyrkur utan staðgreiðslu. Heildar fjárhæð ökutækjastyrks er í reit 16.
OkutaekjastyrkurUtanStadgreidslu Ekki áritað. Má ekki vera hærri en Okutaekjastyrkur (reitur 16).
74 þar af dagpeningar utan staðgreiðslu. Heildar fjárhæð dagpeninga er í reit 17.
DagpeningarUtanStadgreidslu Ekki áritað. Má ekki vera hærri en Dagpeningar (reitur 17.)
82 Aðrar skattskyldar greiðslur. AdrarSkattskyldarGreidslur Kafli 2.3: Annað, hvað?
AdrarSkattskyldarGreidslur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed og Skyring. Bæði svæðin verða að vera útfyllt.
83 Ráðningardagar. Radningardagar Sett á sundurliðunarblað. Má ekki vera hærri en dagafjöldi tekjuárs (365 eða 366).
87 Sjómannadagar. Logskraningardagar Sett á sundurliðunarblað. Má ekki vera hærri en dagafjöldi tekjuárs (365 eða 366).
93 Aðrar skattfrjálsar greiðslur. AdrarSkattfrjalsarGreidslur Kafli 2.9 reitur 73.
AdrarSkattfrjalsarGreidslur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed og Skyring. Bæði svæðin verða að vera útfyllt.
210 Arður greiddur sem laun. GreiddurArdurSemLaun Kafli 2.3 reitur 107.
220 Stjórnarlaun. Stjornarlaun Kafli 2.1 reitur 21.
405 Íþrótta- og líkamsræktarstyrkur IthrottaStyrkur  Kafli 2.3.
410 Samgöngustyrkur Samgongustyrkur Kafli 2.3.

Verktakamiði

Allir geta skilað verktakamiðum. Þeir innihalda einungis eitt atriði, verktakagreiðslur. Athugið að upphæðin er heildargreiðsla til verktaka með virðisaukaskatti.
Heiti XML skjals: Verktakamidi. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Númer Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
06 Verktakagreiðslur með virðisaukaskatti. Verktakagreidsla Eyðublað RSK 1.04, RSK 4.10 eða RSK 4.11.

Þegar skilað er upplýsingum um verktakagreiðslur erlendra aðila sem ekki hafa íslenska kennitölu skal fylla út undirkaflann ErlendurAdili. Þá skal setja gildið 9999999999 í kennitölu.

Svæðisheiti Lýsing svæðis Villuprófun
Nafn Nafn erlends aðila. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Tin Skattkennitala, TIN (Tax Identification Number) eins og hún er gefin út í heimalandi viðskiptamanns. TegString_1_20. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 20 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Gata Heiti götu og húsnúmer og/eða heiti húss. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Borg Borg eða bær ásamt póstnúmeri. Póstnúmer kemur ýmist á undan eða eftir borg eða bæ. Gert er ráð fyrir að það sé skrá með sama hætti og tíðkast í heimalandinu. Dæmi: Bristol BS9 3BH, 21228 Malmö. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Fylki Hér má tilgreina hérað, sýslu eða fylki eða nýta þetta svæði ef heimilisfang er mjög langt. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Land Hér skal setja tveggja stafa landkóða heimilisfesturíkis viðskiptamanns samkvæmt staðli ISO 3166. TegLandKodi: Stakið verður að innihalda gildan landkóða. Stakið verður að vera til staðar.

Fjármagnstekjumiði

Þeir sem eru á skilaskrá fjármagnstekjuskatts geta skilað fjármagnstekjumiða. Þessi miði er nýr vegna framtals 2012. Þeir aðilar sem hafa greitt fjármagnstekjur skulu skila þessum miða og tilgreina þar sundurliðun fyrir þá aðila sem hafa móttekið þær.
Heiti XML skjals: Fjarmagnstekjuskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Númer Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
310 Vaxtatekjur, þar með taldir dráttarvextir. FjarmagnstekjurVextir Kafli 3.3, reitur 36.
311 Afdregin staðgreiðsla af vaxtatekjum. FjarmagnstekjurStadgreidsla Kafli 3.3, reitur 302.
312 Eftirstöðvar. FjarmagnstekjurEftirstodvar Kafli 3.3, reitur 02.

Þegar skilað er upplýsingum um fjármagnstekjur erlendra aðila sem ekki hafa íslenska kennitölu skal fylla út undirkaflann ErlendurAdili. Þá skal setja gildið 9999999999 í kennitölu.

Svæðisheiti Lýsing svæðis Villuprófun
Nafn Nafn erlends aðila. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Tin Skattkennitala, TIN (Tax Identification Number) eins og hún er gefin út í heimalandi viðskiptamanns. TegString_1_20. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 20 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Gata Heiti götu og húsnúmer og/eða heiti húss. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Borg Borg eða bær ásamt póstnúmeri. Póstnúmer kemur ýmist á undan eða eftir borg eða bæ. Gert er ráð fyrir að það sé skrá með sama hætti og tíðkast í heimalandinu. Dæmi: Bristol BS9 3BH, 21228 Malmö. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Fylki Hér má tilgreina hérað, sýslu eða fylki eða nýta þetta svæði ef heimilisfang er mjög langt. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Land Hér skal setja tveggja stafa landkóða heimilisfesturíkis viðskiptamanns samkvæmt staðli ISO 3166. TegLandKodi: Stakið verður að innihalda gildan landkóða. Stakið verður að vera til staðar.

Hlutafjármiði

Einungis hlutafélög, einkahlutafélög og Evrópufélög geta skilað hlutafjármiðum.
Heiti XML skjals: Hlutafjarmidaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
36 Dagsetning arðgreiðslu. DagsArdgreidslu Í textaskrá skal þetta svæði innihalda dagsetningu í forminu ÁÁÁÁMMDD, XML skjal skal innihalda gilda dagsetningu.
Þessu svæði má sleppa ef arður er ekki tilgreindur. Ef arður er tilgreindur verður svæðið að vera til staðar.
75 Þar af arður talinn sem laun. ArdurSemLaun Hér skal tilgreina þann hluta arðgreiðslu sem telja skal til tekna sem laun skv. 1. mgr. 11. gr. laga nr. 90/2003.
Þessi reitur verður að vera til staðar ef reitur 78 er tilgreindur. Fjárhæðin er "þar af" tala og má ekki vera hærri en helmingur fjárhæðar í reit 78. Ef enginn arður hefur verið talinn sem laun skal setja 0 í reitinn.
Þennan reit skal ekki tilgreina. Hann er úreltur.
76 Útgefin jöfnunarhlutabréf. Jofnunarhlutabref Eyðublað 3.19
Hér skal tilgreina útgefin jöfnunarhlutabréf á árinu.
77 Hlutafjáreign í árslok. Hlutafe Eyðublað 3.19 og kafli 3.5
Hér skal tilgreina nafnverð hlutabréfa í eigu hluthafa í árslok.
78 Greiddur arður á árinu (heild). Ardur Eyðublað 3.19 og kafli 3.5
Hér skal tilgreina heildarfjárhæð arðs á árinu. Ekki skal draga staðgreiðslu fjármagnstekjuskatts frá arði.
79 Staðgreiðsla af arði. Stadgreidsla Eyðublað 3.19 og kafli 3.5
Hér skal tilgreina staðgreiðslu sem dregin var af greiddum arði á árinu. Athugið að hér á ekki að tilgreina staðgreiðslu af þeim hluta arðs sem talinn er sem laun.

Þegar skilað er upplýsingum um hlutafé erlendra aðila sem ekki hafa íslenska kennitölu skal fylla út undirkaflann ErlendurEigandi. Þá skal setja gildið 9999999999 í kennitölu.

Svæðisheiti Lýsing svæðis Villuprófun
Nafn Nafn erlends aðila. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Tin Skattkennitala, TIN (Tax Identification Number) eins og hún er gefin út í heimalandi viðskiptamanns. TegString_1_20. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 20 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Gata Heiti götu og húsnúmer og/eða heiti húss. TegString_1_70. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 70 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Borg Borg eða bær ásamt póstnúmeri. Póstnúmer kemur ýmist á undan eða eftir borg eða bæ. Gert er ráð fyrir að það sé skrá með sama hætti og tíðkast í heimalandinu. Dæmi: Bristol BS9 3BH, 21228 Malmö. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakið verður að vera til staðar ef yfirkafli þess er tilgreindur.
Fylki Hér má tilgreina hérað, sýslu eða fylki eða nýta þetta svæði ef heimilisfang er mjög langt. TegString_1_35. Athugað er hvort svæðið sé 1 til 35 stafir á lengd. Stakinu má sleppa.
Land Hér skal setja tveggja stafa landkóða heimilisfesturíkis viðskiptamanns samkvæmt staðli ISO 3166. TegLandKodi: Stakið verður að innihalda gildan landkóða. Stakið verður að vera til staðar.

Stofnfjármiði

Stofnfjármiðar eru einungis fyrir sparisjóði.
Heiti XML skjals: Stofnfjarmidaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
36 Dagsetning arðgreiðslu. DagsArdgreidslu Í textaskrá skal þetta svæði innihalda dagsetningu í forminu ÁÁÁÁMMDD, XML skjal skal innihalda gilda dagsetningu.
Þessu svæði má sleppa, ef því er sleppt er dagsetningin 31.12. tekjuárs sett í gagnagrunn.
80 Endurmat stofnfjár. Endurmat Eyðublað 3.19
81 Stofnfjáreign í árslok. Stofnfe Eyðublað 3.19 og kafli 3.5
84 Greiddur arður. Ardur Eyðublað 3.19 og kafli 3.5
86 Staðgreiðsla af arði. Stadgreidsla Eyðublað 3.19 og kafli 3.5

Stofnsjóðsmiði

Stofnsjóðsmiðar samvinnufélaga (kaupfélaga). Frá og með tekjuárinu 2013 skulu sameignarfélög og samlagsfélag einnig skila þessum miða. Heiti XML skjals: Stofnsjodsmidaskra.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
13 Greiddur arður af viðskiptum. Ardur kafli 3.3
15 Greiddir vextir af stofnfé. Vextir Kafli 3.3
20 Staðgreiðsla af vöxtum.
Stadgreidsla Kafli 3.3
23 Stofnfjáreign í árslok.
Stofnsjodur kafli 3.3
24 Tekjuafgangur lagður í stofnsjóð. TekjuafgangurIStofnsjod Kafli 3.3
36 Dagsetning arðgreiðslu. DagsArdgreidslu Í textaskrá skal þetta svæði innihalda dagsetningu í forminu ÁÁÁÁMMDD, XML skjal skal innihalda gilda dagsetningu.
Þessu svæði má sleppa, ef því er sleppt er dagsetningin 31.12. tekjuárs sett í gagnagrunn.
55
Tekjuafgangur greiddur á árinu. TekjuafgangurGreiddur Kafli 3.
320
Úttekt af höfuðstól.
UttektAfHofudstol

Atvinnuleysistryggingasjóður

Sérstök tegund er útfærð fyrir Atvinnuleysistryggingasjóð og deildir hans. Óþarft er að útfæra þessa tegund hjá öðrum aðilum. Einungis er tekið við gögnum af þessari tegund frá Atvinnuleysistryggingasjóði og deildum hans.
Heiti XML skjals: Atvinnuleysisbotaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
03 Lífeyrissjóðsiðgjald. IdgjaldSameignasjodur Kafli 2.6 reitur 162.
IdgjaldSameignarsjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og Kennitalalifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
54 Atvinnuleysisbætur. Atvinnuleysisbaetur Kafli 2.3, reitur 163.
63 Greitt iðgjald vegna viðbótarlífeyrissparnaðar. IdgjaldSereignasjodur Kafli 2.6 reitur 160.
IdgjaldSereignasjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og Kennitalalifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar viðbótar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.

Lífeyrissjóðamiði

Þessi tegund er fyrir skil á gögnum sem einungis geta komið frá lífeyrissjóðum og koma ekki fram í launamiðategundinni. Einungis lífeyrissjóðir geta skilað lífeyrissjóðamiðum.
Heiti XML skjals: Lifeyrissjodaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
10 Lífeyrisgreiðslur úr séreignarsjóðum. GreiddurSereignarsparnadur Kafli 2.3 reitur 140.
21 Greiðslur úr lífeyrissjóðum. Lifeyrisgreidslur Kafli 2.3 reitur 43.
31 Sérstök útborgun séreignarsparnaðar. SerstokUtborgunSereign Kafli 2.3 reitur 143.
51 Lífeyrisgreiðslur með börnum LifeyrisgreidslurBorn Kafli 2.3 reitur 43.
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.

Sveitarfélög

Þessi tegund er fyrir skil á gögnum sem einungis geta komið frá sveitarfélögum.
Heiti XML skjals: Sveitarfelagaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
03 Lífeyrissjóðsiðgjald. IdgjaldSameignasjodur Kafli 2.6 reitur 162.
IdgjaldSameignarsjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og Kennitalalifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar viðbótar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
62 Félagsleg aðstoð. FelagslegAdstodSvfe Kafli 2.3 reitur 197.
63 Greitt iðgjald vegna viðbótarlífeyrissparnaðar. IdgjaldSereignasjodur Kafli 2.3 reitur 43.
IdgjaldSereignasjodur er yfirkafli sem inniheldur svæðin Fjarhaed, NumerLifeyrissjods og Kennitalalifeyrissjods. Tilgreina þarf öll svæðin þegar viðbótar lífeyrissjóðsiðgjald er tilgreint.
67 Húsaleigubætur. Husaleigubaetur Kafli 2.9 reitur 73.
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.
72 Bætur og styrkir sveitarfélaga. BaeturStyrkirSvfe Kafli 2.3 reitur 197.

Tryggingafélög

Þessi tegund er fyrir skil á bótagreiðslum frá tryggingafélögum og staðgreiðslu þeim tengdum.
Heiti XML skjals: Tryggingafelog. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
69 Skattskyldar greiðslur. TryggingafelogSkattskylt Kafli 2.3: Annað, hvað?
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.
89 Skattfrjálsar greiðslur TryggingafelogOskattskylt Kafli 2.9, Reitur 73.

Tryggingastofnun

Þessi gagnategund er einungis til nota fyrir Tryggingastofnun ríkisins.
Heiti XML skjals: TRMidaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).

Reitur Heiti reits XML heiti Kafli/reitur á framtali
47 Þar af skattskylt utan staðgreiðslu. TRUtanStadgreidslu
48 Skattskyldar greiðslur. TRSkattskylt Kafli 2.3 reitur 40.
53 Skattfrjálsar greiðslur TRSkattfrjalst Kafli 2.9 reitur 596.
71 Afdregin staðgreiðsla. Stadgreidsla Kafli 2.10 reitur 296.

Bifreiðahlunnindi

Þessi tegund er fyrir skil á upplýsingum um bifreiðahlunnindi vegna afnota starfsmanna á bifreiðum vinnuveitenda. Heiti XML skjals: Bifreidahlunnindaskra. Sjá dæmi.
XML snið (schema).
Bifreiðahlunnindamiðar eru öðruvísi uppbyggðir en venjulegir launamiðar vegna þess að þeir innihalda, auk fjárhæðar bifreiðahlunnindanna, upplýsingar um bifreiðina og hvers konar not starfsmaðurinn hefur af henni (takmörkuð, ótakmörkuð). Sameiginleg svæði eru þó þau sömu og í launamiðum.
Neðst í kaflanum er myndræn lýsing af uppbyggingu skjalsins.

Heiti svæðis XML heiti Villuprófun
Yfirkafli fyrir bifreiðahlunnindi. Bifreidahlunnindi
Fjárhæð bifreiðahlunninda. Fjarhaed TegUpphaed: Svæðið verður að innihalda tölustafi og verður að vera 0 eða hærra.
Yfirkafli fyrir nánari upplýsingar. BifreidahlunnindiNanar
Fjárhæð bifreiðahlunninda. Fjarhaed TegUpphaed: Svæðið verður að innihalda tölustafi og verður að vera 0 eða hærra.
Skráningarnúmer bifreiðar. SkraningarnumerBifreidar Svæðið verður að innihalda gilt fastanúmer. Númerið verður að vera til á ökutækjaskrá.
Matsverð bifreiðar samkvæmt upplýsingum RSK. MatsverdBifreidar TegUpphaed: Svæðið verður að innihalda tölustafi og verður að vera 0 eða hærra.
Yfirkafli fyrir tímabil sem bifreiðin var í rekstri. TimabilIRekstri Kaflinn inniheldur DagsFra og DagsTil
DagsFra Dagsetningin skal vera í forminu ÁÁÁÁ-MM-DD
DagsTil Dagsetningin skal vera í forminu ÁÁÁÁ-MM-DD
Kóði fyrir notkun bifreiðar. NotkunBifreidar 1 = Ótakmörkuð endurgjaldslaus afnot.
2 = Ótakmörkuð afnot gegn greiðslu eldsneytis.
3 = Engin afnot launþega af þessari bifreið.
4 = Ótakmörkuð afnot gegn endurgjaldi.
5 = Takmörkuð afnot.
Yfirkafli fyrir tímabil sem bifreiðin var í notkun launþega. TimabilNotkunar Kaflinn inniheldur DagsFra og DagsTil
DagsFra Dagsetningin skal vera í forminu ÁÁÁÁ-MM-DD
DagsTil Dagsetningin skal vera í forminu ÁÁÁÁ-MM-DD
Geymslustaður bifreiðar utan vinnutíma. Geymslustadur Allt að 30 stafa svæði.
Starf notanda bifreiðar. StarfNotanda Allt að 70 stafa svæði.
Athugasemdir og nánari skýringar. Athugasemdir Allt að 2.000 stafa skýringar og athugasemdir.


Skýringarmynd.


Skýringarmynd.


Skýringarmynd.


Skýringarmynd.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum