Viðspyrnustyrkir

Viðspyrnustyrkir eru til að styðja við rekstraraðila sem hafa orðið fyrir tekjufalli vegna heimsfaraldurs kórónuveiru. Um þá gilda lög 160/2020, um viðspyrnustyrki. Markmið þeirra er að rekstraraðilar geti viðhaldið nauðsynlegri lágmarksstarfsemi á meðan áhrifa faraldursins gætir, varðveitt viðskiptasambönd og tryggt viðbúnað þegar úr rætist.

Information in english

Informacje w języku polskim

Þeir einstaklingar og lögaðilar sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi sem hófst fyrir 1. október 2020 og hafa orðið fyrir a.m.k. 60% tekjufalli, sem rekja má til heimsfaraldurs kórónuveiru, eiga rétt á viðspyrnustyrk úr ríkissjóði að uppfylltum ýmsum skilyrðum.

Stofnanir, byggðasamlög og fyrirtæki í meirihlutaeigu ríkis eða sveitarfélaga geta ekki sótt um viðspyrnustyrk.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2021.


Frumskilyrði

1. Umsækjandi þarf að bera ótakmarkaða skattskyldu hér á landi

Með ótakmarkaðri skattskyldu er átt við að viðkomandi einstaklingur eða lögaðili sé skyldugur að greiða tekjuskatt af öllum tekjum sínum hér á landi, hvar sem þeirra er aflað. Nánari upplýsingar um ótakmarkaða skattskyldu er hægt að finna á vefsíðu Skattsins, vegna einstaklinga og vegna lögaðila.

Þetta skilyrði þýðir að óskattskyldir aðilar, eins og t.d. íþróttafélög, líknarfélög o.fl. eiga ekki rétt á viðspyrnustyrk.

2. Atvinnurekstur eða sjálfstæð starfsemi

Þeir einir geta sótt um viðspyrnustyrk sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Með því er átt við starfsemi aðila sem greiðir laun samkvæmt staðgreiðslulögum, og er skráður á launagreiðendaskrá, svo og á virðisaukaskattsskrá þegar það á við. Í undantekningartilvikum er heimilt að miða við rekstraruppgjör samkvæmt skattframtali 2020. Nánari upplýsingar um launagreiðendaskrá og virðisaukaskattsskrá er hægt að nálgast á vef Skattsins.

Nánari skilyrði fyrir viðspyrnustyrk

Rekstraraðili sem uppfyllir öll eftirtalin skilyrði á rétt á viðspyrnustyrk úr ríkissjóði samkvæmt umsókn þar um.

60% tekjufall rakið til kórónuveirufaraldurs

Skilyrði er að tekjur rekstraraðila í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar hafi verið a.m.k. 60% lægri en í sama almanaksmánuði árið 2019 og að tekjufallið megi rekja til heimsfaraldurs kórónuveiru eða ráðstafana stjórnvalda til að verjast útbreiðslu hennar. Hafi umsækjandi hafið starfsemi eftir upphaf sama almanaksmánaðar árið 2019 skal miðað við meðaltekjur hans á jafn mörgum dögum og eru í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar frá því hann hóf starfsemi til loka október 2020. Við sérstakar aðstæður má nota annað tímabil til viðmiðunar sýni rekstraraðili fram á að það gefi betri mynd af tekjufalli hans en viðmiðunartímabil skv. 1.–2. málsl. Að jafnaði skal þá miðað við tekjur í sama almanaksmánuði 2018.

Hafi rekstraraðila verið ákvarðaður tekjufallsstyrkur í þeim almanaksmánuði sem umsókn varðar skal hann ekki talinn til tekna í þeim mánuði við útreikning á tekjufalli.

Hafi umsækjandi fengið greiddan lokunarstyrk, vegna lokunar á því tímabili sem umsókn varðar dregst hann frá viðspyrnustyrk.

Hafi umsækjandi fengið greiddan stuðning vegna launakostnaðar á uppsagnarfresti vegna þess almanaksmánaðar sem umsókn tekur til dregst sú fjárhæð frá rekstrarkostnaði til útreiknings á viðspyrnustyrk.

Hafi rekstraraðili hlotið styrk úr Atvinnuleysistryggingasjóði samkvæmt reglugerð um þátttöku atvinnuleitenda sem tryggðir eru innan atvinnuleysistryggingakerfisins í vinnumarkaðsaðgerðum og um greiðslu styrkja úr Atvinnuleysistryggingasjóði, nr. 918/2020, vegna þess almanaksmánaðar sem umsókn varðar dregst fjárhæð þess stuðnings frá rekstrarkostnaði.

Fengnar atvinnuleysisbætur fyrir mánuðinn sem umsókn tekur til dragast einnig frá rekstrarkostnaði.

Lágmarksfjárhæð tekna

Tekjur umsækjanda frá 1. janúar 2020 til loka október 2020 þurfa að lágmarki að hafa verið 500 þús. kr. Hafi starfsemi hafist eftir 1. janúar 2020 skal umreikna tekjur þann tíma sem umsækjandi starfaði til loka október 2020 í 305 daga viðmiðunartekjur.

Ekki í vanskilum með opinber gjöld og gögnum skilað

Skilyrði er að rekstraraðili sé ekki í vanskilum með opinber gjöld, skatta og skattsektir sem komnar voru á eindaga fyrir lok árs 2019. Það telst til vanskila í þessu sambandi ef gjöld og skattar sem greiða átti á árinu 2019 voru ógreidd í lok árs þótt gerð hafi verið greiðsluáætlun eða samningur um greiðslu eftir þann tíma.

Þá verður rekstraraðili að hafa staðið skil á skattframtali og öðrum skýrslum og gögnum á tilskildum tíma síðastliðin þrjú ár áður en umsókn um viðspyrnustyrk barst eða síðan starfsemi hófst, sem og ársreikningum eftir því sem við á og upplýst um raunverulega eigendur félags. Álagðir skattar og gjöld mega því ekki hafa byggt á áætlunum, þ.m.t. staðgreiðsla og virðisaukaskattur á árinu 2020.

Þessi skilyrði þýða að umsækjandi skuli hafa skilað öllu sem bar að skila lögum samkvæmt síðustu þrjú ár fyrir umsóknardag. Það þýðir m.a. að lögaðilar og einstaklingar í rekstri skuli hafa skilað skattframtali 2018, 2019 og 2020, nema reksturinn hafi staðið skemur.

Umsækjandi getur bætt úr þeim annmörkum sem fyrir eru með því að greiða upp umrædd vanskil í árslok 2019 og/eða skila inn gögnum og sækja síðan um styrk.

Ekki gjaldþrotaskipti eða slit

Skilyrði er að rekstraraðili hafi ekki verið tekinn til slita eða bú hans til gjaldþrotaskipta.

Fjárhæð viðspyrnustyrks

Fjárhæð viðspyrnustyrks skal vera 90% af rekstrarkostnaði umsækjanda þann almanaksmánuð sem sótt er um fyrir, þó aldrei hærri en reiknað tekjufall. Með rekstrarkostnaði telst reiknað endurgjald þess/þeirra sem standa fyrir rekstrinum.

Í stað þess að telja reiknað endurgjald fyrir umsóknarmánuð til rekstrarkostnaðar er heimilt að reikna til rekstrarkostnaðar sömu fjárhæð og umsækjandi gjaldfærði vegna reiknaðs endurgjalds í þeim mánuði í skattframtali rekstrarársins 2019. Hafi rekstraraðili fengið atvinnuleysisbætur fyrir mánuðinn sem umsókn varðar dragast þær frá þannig reiknuðum rekstrarkostnaði.

Hámark viðspyrnustyrks:

Ef tekjufallið er á bilinu 60-80% er hámarkið 400.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði, þó aldrei hærra en 2 milljónir kr. á mánuði.

Ef tekjufallið er meira en 80% er hámarkið 500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi á mánuði, þó aldrei hærra en 2,5 milljónir kr. á mánuði.

Fenginn lokunarstyrkur dregst frá viðspyrnustyrk.

Viðspyrnustyrkur telst til skattskyldra tekna hjá rekstraraðila.

Launamaður

Launamaður er sá sem fær laun fyrir starf sem hann innir af hendi á ábyrgð launagreiðanda eða maður sem skal reikna sér endurgjald vegna vinnu við eigin atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi, þ.m.t. starfsemi sem rekin er í sameign með öðrum eða á vegum lögaðila eins og t.d. einkahlutafélaga. Maki rekstraraðila eða barn hans teljast einnig launamenn í þessu sambandi ef þau inna af hendi starf við atvinnureksturinn eða starfsemina.

Stöðugildi

Stöðugildi er starfshlutfall sem jafngildir fullu starfi launamanns í einn mánuð. Í þessu felst að einn launamaður getur í hæsta lagi jafngilt einu stöðugildi enda starfi hann í fullu starfi hjá rekstraraðila í heilan mánuð. Tveir launamenn í hálfu starfi í einn mánuð jafngilda samtals einu stöðugildi. Að sama skapi jafngildir launamaður sem starfar í fullu starfi hjá rekstraraðila í hálfan mánuð 50% stöðugildi. Einn launamaður getur ekki talist meira en eitt stöðugildi í skilningi laganna enda þótt hann vinni í einum mánuði fullt starf auk yfirvinnu.

Stöðugildi reiknast ekki vegna vinna verktaka, enda eru þeir sjálfstæðir aðilar sem eftir atvikum geta sjálfir sótt um viðspyrnustyrk.

Rekstraraðili sem nýtti sér hlutabótaleiðina á tekjufallstímabili skal miða starfshlutfall viðkomandi launamanna við það starfshlutfall sem launamaður var í hjá honum á tímabilinu. Sem dæmi, ef launamaður sem var áður í fullu starfi fór í 25% starfshlutfall og þáði atvinnuleysisbætur á móti minnkuðu starfshlutfalli gegnum svokallaða hlutabótaleið, þá reiknast stöðugildi launamannsins í viðkomandi mánuði 25% við útreikning á viðspyrnustyrk.

Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama mánaðar 2019 og umsókn um viðspyrnustyrk varðar er heimilt að miða fjölda stöðugilda við meðalfjölda mánaðarlegra stöðugilda hjá rekstraraðila þá heilu almanaksmánuði 2019 sem hann starfaði.

Rekstrarkostnaður

Við ákvörðun á viðspyrnustyrk er tekið mið af rekstrarkostnaði í hverjum umsóknarmánuði. Þó er heimilt frávik varðandi reiknað endurgjald eins og lýst er að framan í kaflanum "Fjárhæð viðspyrnustyrks".

Rekstrarkostnaður í þessu sambandi er samkvæmt almennri skilgreiningu um hvað telst til slíks kostnaðar en þó ekki fyrningar eða niðurfærsla eigna.

Samkvæmt tekjuskattslögum er rekstrarkostnaður: þau gjöld sem eiga á árinu að ganga til að afla tekna, tryggja þær og halda þeim við, þar á meðal iðgjöld til öflunar lífeyrisréttinda starfsmanna í lífeyrissjóði sem starfa á grundvelli laga um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, vexti af skuldum, afföll, gengistöp, niðurfærslu og fyrningu eigna, eftir því sem nánar er ákveðið í lögum þessum, og það sem varið er til tryggingar og viðhalds á eignum þeim sem arð bera í rekstrinum.

Til rekstrarkostnaðar telst enn fremur það endurgjald sem manni ber að reikna sér fyrir hvers konar vinnu, starf eða þjónustu sem telja ber til tekna skv. 2. mgr. 1. tölul. A-liðar 7. gr. Eigi skiptir máli hvort endurgjaldið hefur verið greitt. Hafi það verið greitt skiptir heldur ekki máli hvort það hefur verið greitt í reiðufé, fært á einkareikning, greitt í fríðu eða í hlunnindum eða með vinnuskiptum.

Nánari upplýsingar um rekstrarkostnað (gjöld) rekstraraðila er hægt að sjá í leiðbeiningum með rekstrarframtali á vef Skattsins (bls. 16-21).

Önnur atriði

Tengdir aðilar

Heildarfjárhæð viðspyrnustyrks til tengdra rekstraraðila getur að hámarki numið 120 milljónum kr., að meðtöldum lokunarstyrkjum, tekjufallsstyrkjum og stuðningi samkvæmt lögum um ferðagjöf, nr. 54/2020 .

Birting upplýsinga

Skatturinn skal birta opinberlega upplýsingar um hvaða lögaðilum hefur verið ákvarðaður viðspyrnustyrkur. Birta skal upplýsingar um alla styrkþegar og fjárhæð styrkja nemi þeir jafnvirði 100 þúsund evra eða meira.

Umsókn

Umsókn um viðspyrnustyrk er rafræn í gegnum skattur.is. Ef umsækjandi er félag (lögaðili) skráir prókúruhafi sig inn á sína þjónustusíðu og fer þannig inn á svæði félagsins. Sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn í umsóknina í gegnum sína eigin þjónustusíðu.

Umsóknarfrestur er til 30. júní 2021.

Skatturinn skal afgreiða umsókn eigi síðar en tveimur mánuðum eftir að fullnægjandi umsókn berst.

Rekstraraðili skal staðfesta við umsókn að hann uppfylli skilyrði fyrir viðspyrnustyrk, að upplýsingar sem hann skilar og liggja til grundvallar ákvörðun fjárhæðar, þ.e. um rekstrarkostnað, tekjur og fjölda launamanna, séu réttar og að honum sé kunnugt um að það geti varðað álagi, sektum eða fangelsi að veita rangar eða ófullnægjandi upplýsingar.

Við afgreiðslu umsóknar og endurskoðun ákvörðunar um umsókn getur Skatturinn farið fram á að rekstraraðili sýni með rökstuðningi og gögnum fram á rétt sinn til viðspyrnustyrks.

Endurákvörðun viðspyrnustyrks

Gert er ráð fyrir því að Skatturinn endurákvarði viðspyrnustyrk komi í ljósi að rekstraraðili átti ekki rétt á styrknum eða átti rétt á hærri eða lægri styrk en hann fékk greiddan. Um þetta gilda, auk þess sem fram kemur í lögunum um viðspyrnustyrk, ákvæði tekjuskattslaga eftir því sem við á.

Ofgreiðsla

Komi í ljós að aðili hafi fengið viðspyrnustyrk umfram það sem hann átti rétt á ber honum að endurgreiða þá fjárhæð sem ofgreidd var með vöxtum frá greiðsludegi. Dráttarvextir leggjast á kröfu um endurgreiðslu ef hún er ekki innt af hendi innan mánaðar frá dagsetningu endurákvörðunar Skattsins.

Álag og refsingar

Hafi rekstraraðili veitt rangar eða ófullnægjandi upplýsingar um rekstrarkostnað eða upplýsingagjöf hans hefur að öðru leyti verið svo áfátt að áhrif hafi haft við ákvörðun um viðspyrnustyrk skal Skatturinn gera honum að greiða 50% álag á kröfu um endurgreiðslu. Fella skal álagið niður ef aðili færir rök fyrir því að óviðráðanleg atvik hafi hamlað því að hann veitti réttar upplýsingar eða kæmi leiðréttingu á framfæri við Skattinn.

Telji Skatturinn að háttsemi rekstraraðila geti varðað sektum eða fangelsi skal ekki gera honum að greiða álag heldur kæra málið til lögreglu.

Leiðbeiningar með umsókn

Til að komast inn í umsókn um viðspyrnustyrk þarf að fara í gegnum þjónustusíðu einstaklinga hvort sem sótt er um fyrir lögaðila eða sjálfstætt starfandi einstakling.

Umsókn um viðspyrnustyrk þarf að berast eigi síðar en 30. júní 2021.

Sótt um fyrir félag

Ef sótt er um fyrir félag skráir prókúruhafi sig inn á sína eigin síðu, en þar kemur upp hvaða félögum hann tengist. Þegar búið er að velja „Félög sem ég tengist“ kemur upp listi yfir þau félög. Prókúruhafi velur það félag sem ætlunin er að sækja um fyrir og fer þannig inn á þjónustusíðu þess. Á forsíðu félagsins kemur upp kassi með umsókn en einnig er hægt að fara í gegnum samskiptaflipann.

(Hægt er að opna og fylla út umsókn á þjónustusíðu félagsins, en aðeins prókúruhafi getur lokið umsókninni og sent til undirritunar.)

Sótt um sem sjálfstætt starfandi einstaklingur

Sjálfstætt starfandi einstaklingur fer inn á sína eigin síðu og velur umsóknina í samskiptaflipanum og fær þá upp sams konar kassa: Umsókn um viðspyrnustyrk.

Þeir einir fá upp umsóknina sem eru á launagreiðendaskrá og eru heimilisfastir á Íslandi á umsóknardegi.


Ein umsókn fyrir hvern almanaksmánuð

Ein umsókn er fyrir hvern almanaksmánaðanna frá og með nóvember 2020 til og með maí 2021. Einungis er unnt að sækja um fyrir einn mánuð í einu. Dæmi: Rekstraraðili sækir um viðspyrnustyrk fyrir nóvember 2020. Hann getur ekki sótt um fyrir desember 2020, eða eftir atvikum aðra mánuði á umræddu tímabili, fyrr en hann hefur undirritað fyrri umsókn rafrænt.

Athugun á uppfyllingu skilyrða

Við innskráningu er athugað hvort umsækjandi uppfylli tiltekin frumskilyrði. Ef skilyrði eru ekki uppfyllt kemst hann ekki lengra með umsóknina. Það á t.d. við um ef umsækjandi er í vanskilum með opinber gjöld sem komin voru á eindaga fyrir lok árs 2019, hefur ekki skilað skattframtali, eða skilagreinum í staðgreiðslu eða virðisaukaskatti. Athugið að hægt er að greiða upp slík vanskil og skila inn gögnum og fara síðan aftur inn í umsókn og sækja um.

Skilyrði uppfyllt

Ef umsækjandi stoppar ekki við fyrstu athugun þá opnast fyrir það að halda áfram með umsóknina. Næst er þá farið yfir ýmis skilyrði sem þarf að uppfylla til þess að geta átt rétt á viðspyrnustyrk og þarf umsækjandi að haka við að hann uppfylli þau neðst í textanum. Eftir það getur hann haldið áfram með umsóknina.

Þessu næst er síða þar sem skrá þarf tölvupóstfang og símanúmer umsækjanda eða tengiliðar hans. Því næst opnast síða þar sem skrá þarf bankareikning umsækjanda. Fyrirliggjandi upplýsingar eru birtar en þeim er hægt að breyta ef þess þarf. Nýr reikningur er vistaður þegar smellt er á "Áfram". Þegar viðspyrnustyrkur er ákvarðaður verður hann greiddur inn á þennan bankareikning.

Ríkisaðstoð

Næst er spurt um ríkisaðstoð. Hafi umsækjandi fengið lokunarstyrk vegna tímabila eftir 17. september 2020 er hann áritaður. Einnig það sem umsækjandi kann að hafa fengið greitt með ferðaávísunum skv. lögum 54/2020 og tekjufallsstyrki skv. lögum um tekjufallsstyrki.

Hafi umsækjandi fengið aðra styrki sem teljast ríkisaðstoð þarf að svara spurningu þar um með því að haka við "Já". Þá koma upp innsláttarsvæði þar sem skrá skal fjárhæð og tilgreina hvaða styrk er um að ræða.

Tengdir aðilar

Ef rekstraraðili tengist öðrum fyrirtækjum, sem eigandi, stjórnandi eða hafi þar yfirráð, samkvæmt þeim skilgreiningum sem fram koma á síðunni, þarf að svara spurningu þar um með því að haka við "Já". Þá koma upp innsláttarsvæði þar sem skrá skal kennitölur tengdra félaga.

Tekjufall

Á næstu síðu umsóknarinnar er tekjufall reiknað út. Byrja þarf á því að gefa upp tekjur á tímabilinu 1. janúar til loka október 2020 sem þurfa að vera a.m.k. 500.000 kr. til þess að viðspyrnustyrkur komi til álita.

Þessu næst þarf að fylla út tekjur í þeim mánuði sem umsóknin tekur til og viðmiðunartímabili. Almenna reglan er að viðmiðunartímabilið er sami almanaksmánuður á árinu 2019 og mánuðurinn sem sótt er um fyrir á árinu 2020 eða 2021. Dæmi: Sótt er um viðspyrnustyrk fyrir nóvember 2020 og í því tilviki er almenna reglan að viðmiðunartímabilið til útreiknings á tekjufalli er nóvember 2019.

Ef umsækjandi telur að annað tímabil gefi réttari mynd af tekjufalli í rekstri sínum af sérstökum ástæðum er hægt að velja annað viðmiðunartímabil úr listanum. Einkum er þá litið til ársins 2018. Umsækjendur geta átt von á því að spurst verði fyrir um það hvaða ástæður liggja að baki því að velja annað tímabil en almenna reglan segir til um.

Rekstrarkostnaður

Umsækjandi þarf að gefa upp rekstrarkostnað í umsóknarmánuði. Laun starfsmanna hafa verið árituð samkvæmt upplýsingum úr staðgreiðsluskrá. Hjá einstaklingum er reiknað endurgjald einnig áritað.

Umsækjandi getur valið að nota reiknað endurgjald 2019, samkvæmt skattframtali 2020, í stað reiknaðs endurgjalds í umsóknarmánuði. Velji lögaðili þennan kost þarf að skrá þá eigendur sem voru með reiknað endurgjald á árinu 2019.

Fjárhæð tekjufallsstyrks er jafnhá 90% af rekstrarkostnaði eins og hann er tilgreindur í umsókninni, þó aldrei hærri en reiknað tekjufall og að því hámarki sem tilgreint er í 5. gr. laganna, þ.e. annað hvort 400.000 kr. eða 500.000 kr. fyrir hvert stöðugildi hjá rekstraraðila í mánuðinum eða í sama mánuði 2019, með hliðsjón af tekjufalli, en hæst 2 millj. kr. ef tekjufall er 60–80% og 2,5 millj. kr. ef tekjufall er meira en 80%.

Umsækjandi þarf að gera grein fyrir því hvort hann hafi fengið ráðningarstyrk frá Atvinnuleysistryggingarsjóði. Liggi upplýsingar um þetta fyrir eru þær áritaðar og koma til lækkunar á styrkfjárhæð. Umsækjandi skal leiðrétta fjárhæðina sé hún röng.

Stöðugildi

Viðspyrnustyrkur er m.a. reiknaður út frá fjölda stöðugilda í rekstrinum. Á næstu síðu umsóknar er listi yfir launagreiðslur umsækjanda í umsóknarmánuði. Skrá þarf starfshlutfall allra starfsmanna í hverjum mánuði; 100 fyrir fullt starf, 50 fyrir 50% starf o.s.frv. Heimilt er að miða við stöðugildi eins og þau voru í sama almanaksmánuði á árinu 2019 og þarf þá að velja þá leið með því að haka í viðeigandi reit.

Hafi rekstraraðili hafið starfsemi eftir upphaf sama mánaðar 2019 og umsókn um viðspyrnustyrk varðar er heimilt að miða fjölda stöðugilda við meðalfjölda mánaðarlegra stöðugilda hjá rekstraraðila þá heilu almanaksmánuði 2019 sem hann starfaði.

Senda umsókn

Þegar búið er að skrá öll stöðugildi og smella á "Áfram" kemur síða á skjáinn þar sem allar upplýsingar eru dregnar saman; skilyrði, forsendur og niðurstaða. Viðspyrnustyrkur er reiknaður út miðað við uppgefnar forsendur og fjárhæðin birt umsækjanda.

Umsækjandi þarf að fara vandlega yfir allar upplýsingarnar og haka við að hann geri sér grein fyrir því að röng upplýsingagjöf kunni að leiða til þess að hann sæti álagi, sektum eða fangelsi. Þegar búið er að haka við er hægt að senda umsóknina til undirritunar. Hjá lögaðilum eru það einungis prókúruhafar sem geta sent umsókn.

Lok umsóknar

Næst fær umsækjandi kvittun þar sem fram kemur að umsókn hafi verið send til undirritunar með rafrænum skilríkjum. Undirritun fer fram í gegnum þjónustusíðu prókúruhafa. Þar kemur fram á forsíðu að hann eigi skjöl til undirritunar. Smella þarf á þá tilkynningu og ganga frá undirrituninni.

Athygli er vakin á því að umsókn telst ekki móttekin fyrr en hún hefur verið rafrænt undirrituð og bíður afgreiðslu ef ekki er búið að undirrita.

Kæruréttur

Unnt er að kæra niðurstöðu Skattsins um viðspyrnustyrk til yfirskattanefndar. Um kærufrest og málsmeðferð fer samkvæmt ákvæðum laga um yfirskattanefnd.

Til baka

Þessi síða notar vefkökur. Lesa meira Loka kökum